BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Pałac Młodzieży

80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 56
tel.: 58 301 40 09; 58 301 60 07;
fax: 58 301 40 09;
e-mail: sekretariat@pm.edu.gdansk.pl
www: pm.edu.gdansk.pl

Status prawny jednostki
Jednostka budżetowa Miasta Gdańska.

Kierownictwo

Dyrektor - Elżbieta Porowska

Wicedyrektor ds. pedagogicznych sprawujący nadzór pedagogiczny w zastępstwie dyrektora nie będącego nauczycielem - Małgorzata Bogut

Wicedyrektor ds. pedagogicznych - Monika Sejmicka-Piątek

Przedmiot działalności
Pałac Młodzieży jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego zapewnijącą szerokim kręgom dzieci i mlodzieży możliwość czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach zajęć w zakresie muzyki, plastyki, teatru, tańca, żeglarstwa, informatyki. Zajęcia prowadzone są w formie kół zainteresowań.
PM jest organizatorem i koordynatorem wielu działań kulturalnych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Budżet i mienie PM - stan na 31.12.2017 r.

Aktywa trwałe: 7 395 875,87 zł
Aktywa obrotowe: 186 236,73 zł
Wydatki budżetowe: 3 896 771,49 zł
Dochody budżetowe: 63 393,61 zł


Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)
  • Statut placówki

www.pmgdansk.pl

metryczka publikacji