BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Kontrole zewnętrzne w 2019 r.

L.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli Link
1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

07.01.2019 r.

18.01.2019 r.

Kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu w ramach IV osi priorytetowej Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektu nr POIS.04.02.00-00-0024/16 "Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku.  
2. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

16.01.2019 r.

13.03.2019 r.

Analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.  
3.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

25.03.2019 r.

29.03.2019 r.

Kontrola projektu nr RPPM.06.01-22-0007/16 pn.: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji".  
4. Europejski Trybunał Obrachunkowy 04.04.2019 r. Kontrola wykonania zadań. Budowa ECS POIS  
5.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura NIK w Gdańsku

03.04.2019 r.

30.05.2019 r.

Postępowanie ze zwierzętami wolno (dziko) żyjącymi na terenie miasta.

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lgd~p_19_066_

201903061419341551878374~id2~01,typ,kj.pdf

6.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

09.04.2019 r.

 

Przeprowadzenie kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu oraz prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 08.03 RPO WP w zakresie projektu realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.03.00-22-0041/15-00 z późniejszymi zmianami pod nazwą: "Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku", przez: Gmina miasta Gdańska.  
7.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział finansów i Budżetu

14.05.2019 r.

03.06.2019 r.

Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2018 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowanie środkami publicznymi. https://uwgdansk.bip.gov.pl/fobjects/download/639066/wystapienie-pokontrolne.html
8.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

14.05.2019 r. Kontrola w trakcie projektu oraz prawidłowość wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 04.01 RPO WP pod nazwą: "Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych" realizowanego przez: Gminę Miasta Gdańska.  
9.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura NIK w Gdańsku

10.09.2019 r.

 

Realizacja przez Miasto Gdańsk zadań związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.    
10.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

13.06.2019 r.

Ocena realizacji zadań obrony cywilnej. https://uwgdansk.bip.gov.pl/2019-wbizk/wystapienie-pokontrolne-ocena-realizacji-zadan-obrony-cywilnej.html
11.

Państwowa Jednostka Budżetowa Centrum Projektów Europejskich

24.07.2019 r.

Przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektu pn.: "Cities.multimodal - urban transport system in transition towards low carbon mobility", realizowanego w ramach Programu Baltic Sea Region  
12.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Oddział Higieny Pracy

10.09.2019 r.

17.09.2019 r.

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy.  
13.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział finansów i Budżetu

23.09.2019 r.

07.10.2019 r.

Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2018 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowanie środkami publicznymi.  
14.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura NIK w Gdańsku

20.09.2019 r.

31.10.2019 r.

Wsparcie elektromobilności.  
15.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

23.09.2019 r.

25.09.2019 r.

Kontrola Projektu nr 31.0002/18  
16.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Gdańsku

30.10.2019 r.

14.02.2020 r.

Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.  
17.

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

13.11.2019 r.

   
18.

CBA

Delegatura w Gdańsku

10.12.2019 r.

Kontrola realizacji zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej - Węzeł Ku Ujściu.  

 

metryczka publikacji