BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Kontrole zewnętrzne w 2017 r.

L.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli Link
1. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 

13.03.2017

17.03.2017

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez organ, licencji
i zezwoleń – w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy.

2.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych    

13.03.2017

26.03.2017

Kontrola trwałości projektu
nr POIS.08.02.00-062/10-00 pn.: „Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego”.

3.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych    

13.03.2017

26.03.2017

Kontrola trwałości projektu nr POIS.07.03.00-00-11/10-00 pn.: „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IIIA”.         

4.

Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku

24.04.2017

10.05.2017

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r.
w wybranych rozdziałach (zadania powiatu) – Nieopłatna pomoc prawna, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Pomoc państwa w wychowaniu dzieci, Program 500+ (zadania powiatu).

5.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

05.06.2017

16.06.2017

Kontrola planowa w okresie trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji Projektu nr POIS.06.01.00-00-034/10-00 pn.: ‘Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska”.

6.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Gdańsk            

19.06.2017

21.06.2017

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

7.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku      

26.06.2017

22.12.2017

Kontrola kompleksowa m. Gdańska w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

 

8.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura
w Gdańsku

13.07.2017

26.10.2017

Bezpieczeństwo i płynność ruchu na przejeździe kolejowym w Gdańsku Oruni.

9.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

04.09.2017

05.09.2017

Kontrola projektu
nr RPPM.03.01.00-22-085/16-00 pn.: „Gmina miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków”.

 

10.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

24.07.2017

31.12.2017

Kontrola realizacji Projektu nr RPPM. 04.01.00-22-0016/16-00 pn.: „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych
w Gdańsku”.

 

 

11.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

20.09.2017

27.09.2017

 

Sprawdzenie pod względem formalno-prawnym i merytorycznym prawidłowości przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwoleń na wykonanie robót budowlanych związanych
z zagospodarowaniem terenu, wynikającym
z zamiennego projektu budowlanego Wielofunkcyjnego Kompleksu Handlowo-Usługowego w granicach ulic 3 Maja, Okopowej, Alei Armii Krajowej,  Hucisko,  Targ Rakowy
i Targ Sienny.

12.

Polska Organizacja Turystyczna

Departament Funduszy Europejskich

18.09.2017

22.09.2017

Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.

13.

Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku

05.10.2017

23.10.2017

Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r. z tytułu opłat za świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prawidłowość wykorzystania
i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r. przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” oraz na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programów „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

14.

 

Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna
i Kartograficzna

11.10.2017

13.10.2017

Kontrola prawidłowości prowadzenia  ewidencji gruntów i budynków w zakresie przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego za szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach.

15.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura
w Gdańsku

18.10.2017

20.12.2017

Opracowanie rozwiązań dotyczących zapobiegania i leczenia depresji, oraz monitorowanie osiąganych rezultatów. Realizacja programów obejmujących zagadnienia zapobiegania i leczenia depresji, oraz monitorowanie osiąganych rezultatów. Planowanie i wykorzystywanie środków publicznych na zapobieganie i leczenie depresji. Współpraca organów administracji publicznej
w zakresie zapobiegania i leczenia depresji.

metryczka publikacji