Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXIV sesja RMG 31 maja 2016

XXIV sesja RMG 31 maja 2016

XXIV sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  31 majaa 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 z następujacym porzadkiem obrad: pobierz porządek obrad (68.03 KB)


BRMG-S.0002.5.2016.WK                Gdańsk, dnia 24 maja 2016 roku                                                                                                                   

                  

                  Pani/Pan

          ..............................

                                                                                               Radna/y Miasta Gdańska

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)   oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXIV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00
w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 693);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

 Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok   (druk 694);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

 Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie  uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  Niedźwiednik  rejon ulic  Słowackiego  i Podkarpackiej  II  w  mieście Gdańsku   (druk 686);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

4)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku (druk 689);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5)    w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku (druk 687);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji   (druk 690);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

    Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

7)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu (druk 682)

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

8)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu (druk 683);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

9)    w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia badań naukowych na głazie narzutowym „Diabelski kamień” stanowiącym pomnik przyrody nr 133 (druk 692);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

10) w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 691);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Grzegorz Sulikowski – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

11) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku   (druk 688);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

12) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych (druk 681);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

13) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia   z ulicą Charpentiera w Gdańsku (druk 684);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski  – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 

14) zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia  strefy  płatnego  parkowania na  drogach publicznych na terenie Miasta  Gdańska,  ustalenia stawek  opłat  za parkowanie pojazdów samochodowych w  tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat   (druk 685 + AUTOPOPRAWKA);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Mieczysław Kotłowski  – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 

15) w  sprawie  przyjęcia Gdańskiego  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  na  lata 2016-2023 (druk 695)

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

 Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 1515,   ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                             

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

                                                                     Bogdan Oleszek


Metryczka publikacji