Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zespół ds. Budżetu i Analiz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
I piętro, pokój nr 123

Realizowane zadania:

  • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych,
  • bieżące monitorowanie budżetu Biura, dokonywanie czynności kontrolnych i nadzór nad dokumentami finansowo – księgowymi,
  • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących realizacji budżetu w zakresie działalności Biura i miejskich instytucji kultury,
  • prowadzenie spraw związanych z kontrolą i rozliczaniem dotacji udzielanych przez Miasto w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • weryfikowanie pod względem formalno-rachunkowym rocznych planów i sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury,
  • przygotowywanie sprawozdań z dotacji przyznawanych instytucjom kultury.

 

Metryczka publikacji