Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

Realizowane zadania:

  • przedstawianie Prezydentowi:
    - do końca każdego roku – planu audytu na rok następny
    - do końca stycznia każdego roku – sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego za rok poprzedni
  • przeprowadzanie zadań zapewniających, wynikiem których jest dostarczenie oceny kontroli zarządczej i w razie potrzeby wydanie zaleceń
  • wykonywanie czynności doradczych, na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy, w tym przedstawianie propozycji działań usprawniających funkcjonowanie Urzędu
  • monitorowanie zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta w zakresie realizacji działań wynikających z przeprowadzonego audytu
  • współpraca z audytem wewnętrznym funkcjonującym w jednostkach organizacyjnych Miasta
  • realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego

 

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego w sprawach merytorycznych podlega bezpośrednio Prezydentowi, a w sprawach organizacyjnych dyrektorowi Biura Audytu i Kontroli.

Metryczka publikacji