Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1992/17 PMG z dnia 22 listopada 2017 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej cz. 2

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 1992/17 PMG z dnia 22 listopada 2017 roku oragnizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego wraz z informacją o wynikach oceny formalnej 

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.  
Organizacje w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 12-14 marca 2018. w godzinach pracy Urzędu, mogą uzupełnić braki formalne w generatorze ofert witkac.pl oraz w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205. (w zależności od rodzaju braku formalnego, indydwidulana informacja została przekazana na adresy mailowe oferentów wskazane w ofertach) 

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Do pobrania: 

Wykaz ofert wraz informacją o wynikach oceny formalnej cz. 2 (329.75 KB)

Metryczka publikacji