BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Skarbu

Adres: Nowe Ogrody 8/12 i 3 Maja 9

Poczta elektroniczna sekretariatu: ws@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
378
Dyrektor Wydziału - Tomasz Lechowicz
58 323 6378
379
Sekretariat
58 323 6379
58 323 6679
Referat Gospodarki Gruntami
331
Oddawanie nieruchomości w odpłatne użytkowanie.   Dzierżawa terenów pod rozpoznanie i wydobycie złóż bursztynu. Likwidacja ROD.
58 323 6331
333
Użytkowanie wieczyste dla osób prawnych. Regulacja stanów prawnych.
58 323 6333
58 323 6399
377
Pierwokup. Sprawy Spółdzielni Mieszkaniowych.
58 323 6377
58 323 6677
422
Renty planistyczne. Opłaty adiacenckie. Odszkodowania za drogi gminne i powiatowe. Czasowe zajęcia gruntu Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa. Ustanawianie służebności na gruntach gminnych i Skarbu Państwa.
58 323 6422
58 323 6472
425
Dzierżawy, czasowe zajęcie terenu
58 323 6425
426
Trwały zarząd, regulacje stanów prawnych nieruchomości, zbycie, zamiana. Czasowe zajęcia gruntu Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa.
58 323 6426
420
Archiwum

58 323 6420
58 323 6031

Referat Obrotu Nieruchomościami
380

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu -
Kierownik - Halina Płonka

58 323 6380
229
230
Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
58 323 6229
58 323 6230
333
Użytkowanie wieczyste dla osób prawnych. Regulacja stanów prawnych. Ustanawianie służebności na gruntach gminnych
58 323 6399
422
Wykupy inwestycyjne. Darowizny. Zamiany
58 323 6422

Referat Analiz, Opłat i Rozliczeń
221
Kierownik Referatu - Ewa Kowacz 
58 323 6221
225
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
58 323 6225
58 323 6525
226
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
58 323 6226
227
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Opłaty adiacenckie
58 323 6227
332
Zamówienia publiczne, umowy o dzieło, szacowanie nieruchomości
58 323 6332
424
Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego /SP/
58 323 6424
58 323 6474
423
Najem, zarządzanie budynkami SP
58 323 6423
58 323 6473
Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów
380
Kierownik Referatu - Roland Dudziuk
58 323 6680
320
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
58 323 6320
58 323 6670
324
Sprzedaż lokali na rzecz najemców: Gdańsk - Oliwa
58 323 6324
325
Sprzedaż lokali na rzecz najemców: Gdańsk - Wrzeszcz
58 323 6325
58 323 6625
326
Sprzedaż lokali na rzecz najemców: Gdańsk - Śródmieście, Orunia
58 323 6326
327
Sprzedaż lokali na rzecz najemców: Siedlce, Zielony Trójkąt, Stogi
58 323 6327
328
Sprzedaż lokali na rzecz najemców: Nowy Port, Brzeźno, Przeróbka, Sobieszewo. Sprzedaż terenów przyległych z art. 209a: Śródmieście, Orunia, Nowy Port,   Brzeźno, Przeróbka, Sobieszewo
58 323 6328
58 3236658
329
Garaże. Sprzedaż terenów przyległych z art. 209a: Oliwa, Siedlce, Stogi
58 323 6329
329
Sprzedaż terenów przyległych z art. 209a: Oliwa, Siedlce, Stogi. Regulacje stanów prawnych nieruchomości lokalowych
58 323 6629
330
Sprzedaż gruntów dodatkowych. Sprzedaż terenów przyległych z art. 209a: Wrzeszcz
58 323 6330
Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa i Miasta
221
Kierownik Referatu - Tomasz Gałązka
58 323 6521
429 Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
58 323 6479

358

357

429

Regulacja stanów prawnych nieruchomości niestanowiących własności Gminy a znajdujących się w zasobie Gminy, zwrot wywłaszczonych nieruchomości
58 323 6502
58 323 6506
58 323 6357
58 323 6429

141 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
58 323 6854
58 323 6765
424
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi
58 323 6424
Referat Środków Trwałych
270
p.o. Kierownik Referatu - Bogumiła Osik
58 323 6270
271
Nadzorowanie zakupów nowych składników majątkowych. Kontrola przekazywania. Rejestry sprzedaży nieruchomości
58 323 6271
272
Kontrola wniosków dot. zagospodarowania zużytych i zbędnych składników majątkowych. Dokumentowanie operacji obrotu rzeczowymi składnikami majątkowymi
58 323 6272

 

metryczka publikacji