Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk

Poczta elektroniczna sekretariatu: wgk@gdansk.gda.pl

Siedziba
Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Kartuska 5
 
319
318
Dyrektor Wydziału - Olga Goitowska

Sekretariat
58 323 7080
 
58 323 7063
Kartuska 5
320

Z-ca Dyrektora- Łukasz Kłos

58 323 7084
 
Kartuska 5
321
Z-ca Dyrektora- Anna Trzuskolas
58 323 7082
 
 
 
Referat Rozwoju Lokalnego
 
 
Długi Targ
39/40
203
Kierownik - Monika Nkome Evini
58 526 8117
 
Długi Targ
39/40
203
202

Koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć oraz wspieranie współpracy jednostek miejskich w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia i podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej.

Pozyskiwanie i prowadzenie projektów z funduszy zewnętrznych na rzecz rozwoju Śródmieścia.

Wspieranie współpracy i inicjatyw oddolnych w zakresie rozwoju Śródmieścia.

58 526 8101
58 526 8121
 
 
Długi Targ
39/40
202

Prowadzenie działań na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej.
58 526 8118
 
 
 
Referat Komunikacji i Edukacji w zakresie Gospodarowania Odpadami Komunalnym
 
 
Kartuska 5
315
Kierownik Referatu - Anna Schroeder
58 323 7043
 
 
Kartuska 5
315
Inicjowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i promocyjnych mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi.
58 323 7093
58 323 7075
58 323 7064
 
Wyspiańskiego 9A
 
Referat ds. Zarządzania Ruchem

58 5589816

58 7786078

58 7786077

 
134
 
Kierownik Referatu - Agata Lewandowska  
58 5589813 
 
 
 
Referat Lokalowy
 
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
302
Kierownik Referatu - Mirella Doszczak
58 323 6945
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
Sala obsługi
Informacja ogólna

58 323 6909

 
Partyzantów 74
Budynek "B"
102
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

58 323 6943

58 323 6977
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
108
Rozpatrywanie wniosków o najem mieszkania

58 323 6978

58 323 6939

58 323 6934

58 323 6976
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
301

Realizacja listy komunalnej i listy komunalnej pieczy.

Realizacja listy socjalnej i listy socjalnej pieczy.

58 323 6990
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
308

Wykwaterowania inwestycyjne pod użyteczność publiczną oraz w związku z pożarem, katastrofą lub innym zdarzeniem losowym.

Wykwaterowania budynków o złym stanie technicznym.

Wykwaterowania na czas remontu lokalu, wykwaterowania związane z rewitalizacją.

58 323 6948

58 323 6981

 
Partyzantów 74 Budynek "B"
308

Zamiany mieszkań na wniosek najemcy

58 323 6981

58 323 6948

58 323 6997

 
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
303
Realizacja wyroków sądu o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego
58 323 6993
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
304

Realizacja wyroków sądu o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego

Programy społeczne

Mieszkania wspomagane

58 323 6998
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
306
301
Regulacje stanów prawnych lokali zajmowanych bez tytułu prawnego

58 323 6947

58 323 6969

58 323 6973

58 323 6974

58 323 6999
 
Partyzantów 74
Budynek "B"
308

Realizacji listy TBS.

58 323 6946

 
 
Referat Komunalny
Kartuska 5
316
Kierownik Referatu - Jacek Ołdakowski
58 323 7088
58 323 7063
 Kartuska 5
316
Schronisko dla bezdomnych zwierząt i gdański ogród zoologiczny. Utrzymanie czystości i porządku w mieście niezwiązane z pojemnikami na odpady komunalne.
58 323 7091
 
 
Kartuska 5
316
Eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
58 323 7066
58 323 7090
 
Kartuska 5
314
Kanalizacja deszczowa, infrastruktura odwodnieniowa i przecipowodziowa.
58 323 7085
58 323 7086
58 323 7087
 
 
Referat Ekonomiczny
Nowe Ogrody 8/12
152
Kierownik Referatu Ekonomicznego - Łukasz Wroński
58 323 6161
58 323 7063
 Nowe Ogrody 8/12
152
Planowanie i sprawozdawczość budżetu WGK, nadzór nad GOZ.
58 323 6161
58 323 6657
 
 Nowe Ogrody 8/12
150

Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, nadzór nad InnoBaticą, TBS, GTBS
58 323 6150
58 323 6181
 
Nowe Ogrody 8/12
151
Opłaty za usługi komunalne, budżet systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
58 323 6151
58 323 6189
 
Nowe Ogrody 8/12
148
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GN za lokale mieszkalne
58 323 6148
 
Nowe Ogrody 8/12
148
Rozkładanie na raty, umarzanie wierzytelności GN za lokale użytkowe, raty w spłatach kaucji mieszkaniowych, rozliczanie mediów, pożyczki na remonty części wspólnych nieruchomości, rozkładanie na raty kar za sprawozdania z odbioru odpadów komunalnych oraz za niewłaściwą gospodarkę odpadami.
58 323 6197
 
Nowe Ogrody 8/12
149
Nadzór nad GIS, GN, czynsze za najem mieszkań., czynsze za najem mieszkań
58 323 6149
58 323 6177
 
 
Referat Handlu
Kartuska 5
503
Kierownik Referatu Handlu - Anna Maciuszonek
58 526 8090
 
Kartuska 5
504
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jarmarki, place handlowe w okresie Wszystkich Świętych, lokalizacje kasyn
58 526 8094
 
Kartuska 5
503
Umowy na reklamę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 526 8091
58 526 8092
 
Kartuska 5
504
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 526 8093
 
Referat Mobilności Aktywnej
Długi Targ 39/40 
205
Kierownik Referatu - Remigiusz Kitliński
58 526 8158
 
Długi Targ 39/40 
201
Pracownicy Referatu
58 526 8156
 
Długi Targ 39/40
206
Pracownicy Referatu
58 526 8104
58 526 8108
58 526 8158
 
 
Długi Targ 39/40
208
Pracownicy Referatu
58 526 8126
58 526 8132
58 526 8133
58 526 8110
 
 
 
Referat Wymiaru Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
 
 
Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 16
 

Kierownik Referatu – Anna Okroj

58 766 69 60 
 
 
 
Referat Logistyki i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
 
 
Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 7
 
Kierownik Referatu - Barbara Dziubich
58 766 69 40
 
Partyzantów 36 bud. D
 
Gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości i porządku w mieście, sprawozdawczość z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
 
Kartuska 5
 
Referat dostępności
 
 
Kartuska 5
206
p.o. Kierownik Referatu - Grzegorz Krajewski
58 526 8104
 
Metryczka publikacji