Wydział Finansowy

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wf@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
267
Dyrektor Wydziału - Iwona Góralewska 
Sekretariat
58 323 62 67
58 323 65 67
273
Z-ca  Dyrektora -  Krystyna Czajkowska
58 323 62 73
 
Referat Dochodów Podatkowych
270
Kierownik Referatu - Sylwia Czarniecka
58 323 62 70  
 
231
 
Opłata skarbowa
Podatek od nieruchomości osoby prawne - ewidencja księgowa A - F

58 323 65 31

 
Podatek od nieruchomości osoby prawne - ewidencja księgowa G - K

58 323 62 31

 
235
Opłata miejscowa, podatek  rolny i leśny - ewidencja księgowa i windykacja należności
Podatek od środków transportowych, wydawanie zaświadczeń podatkowych
 
Podatek od nieruchomości osoby prawne - ewidencja księgowa L-Ź

58 323 62 35

58 323 65 35

58 323 62 81

 
270
Podatek od nieruchomości  ewidencja księgowa i windykacja należności od liter Ś ,Z
58 323 65 70  
243
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - ewidencja księgowa i windykacja należności nazwiska rozpoczynające się na litery: A,Ra-Ru,T,U
nazwiska rozpoczynające się na litery: J, N, Kr
 
nazwiska rozpoczynające się na litery: E ,L, Sz ,Ż,

58 323 62 43

 

58 323 65 63

58 323 66 18

 
271
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - ewidencja księgowa i windykacja należności
nazwiska rozpoczynające się na litery: D, Wi-Wó
 
nazwiska rozpoczynające się na litery: Kf-Kk, Kł-Kp, Ks-Kż
 
nazwiska rozpoczynające się na litery: M, I
 

 

58 323 63 91

58 323 62 71

58 323 65 43

 
260
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - ewidencja księgowa i windykacja należności
nazwiska rozpoczynające się na litery: B, Ry, C, Ka-Kę, Kl
 
nazwiska rozpoczynające się na literę: G, Ć ,F, Rz-Rż,V Q, X, Y, Ź

 

 

58 323 62 60

58 323 65 60

 
261
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - ewidencja księgowa i windykacja należności nazwiska rozpoczynające się na litery: P, Se, H, Ł, O, Wa-Wh, Wp-Wź
 
nazwiska rozpoczynające się na litery: Sa-Sd, Sę-Sy

58 323 62 61

 

58 323 65 61

 
Referat Dochodów Budżetowych
153
 
Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych - Katarzyna Witkowska
58 323 61 53  
153
Pozostałe dochody niepodatkowe, sprawozdawczość budżetowa Gminy.
58 323 66 70  
153 a

Obsługa wyciągów bankowych rachunków prowadzonych w referacie.

 

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłata za usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów oraz koszty przejęcia pojazdu na własność powiatu, zwroty kosztów procesu - ewidencja księgowa  i windykacja należności.

 

Sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupu VAT Urzędu Miasta. Sporządzanie deklaracji VAT Urzędu Miasta i jej korekt.

58 323 60 82

 

 

58 323 61 98

 

 

 

58 323 65 01

 
136
 

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie- osoby fizyczne nazwiska na literę: A, B, C, Ć, D, F, Q, Ź, Ż. Wpłaty z tytułu kar administracyjnych i porządkowych - ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 66 81

 

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie osoby fizyczne -nazwiska na litery: E, G, L, N, S, U, V ORAZ OPŁATA Z TYTUŁU DZIERŻAWY MIEJSC POD REKLAMĘ  - ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 61 36

 

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie - osoby fizyczne nazwiska na  literę: H, K, Ł, O -  ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 60 04

 

 

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu od osoby fizyczne nazwiska na  literę: I, M, P, W, Y, Z - ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 65 18

 

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie - osoby fizyczne nazwiska  na literę:  J, R, Ś, T - ewidencja księgowa  i windykacja należności.
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na raty, wykup gruntu na raty, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zwrot bonifikaty, wycinki drzew - ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 64 92

 

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i przekształcenie - osoby prawne,  użytkowanie, trwały zarząd, opłata planistyczna, służebność gruntowa, zamiana, aport - ewidencja księgowa  i windykacja należności Gminy.                                                                          

58 323 66 23

 
137
 
 

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntu, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ewidencja księgowa i windykacja należności.

 

Dzierżawa gruntu, bezumowne zajęcia gruntu, opłata adiacencka, zwrot dotacji, opłata za wynajem pomieszczeń UM. - ewidencja księgowa i windykacja należności.

58 323 61 83

 

 

58 323 61 92

 

 

Opłata za wydanie prawa jazdy, opłaty za rejestrację pojazdów, zezwoleń TAXI, opłata dodatkowa za ślub poza USC, wpłaty z tytułu karty wędkarskiej, opłat geodezyjnych - ewidencja księgowa  i windykacja należności.

58 323 61 37  
138

Dochody związane z nieruchomościami Skarbu Państwa,  w tym z tyt.: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych, osób prawnych, trwałego zarządu, dzierżawy gruntu, najmu, opłata za udostępnienie danych adresowych, za wydanie duplikatów ogólnopolskiej karty dużej rodziny.

58 323 61 38

58 323 61 95

58 323 63 13

 
Referat Wydatków Budżetowych
243
Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych - Emilia Fierka
58 323 65 64  
265

Ewidencja stanów magazynowych.

 Przelewy, wyciągi bankowe.

 Księgowanie dokumentów.

 Podatek VAT naliczony w zakresie UM.

 
58 323 62 65  
242
Likwidatura faktur.

58 323 62 42

58 323 65 42

58 323 66 92

 
243
Przelewy, wyciągi bankowe.
58 323 62 43  
244

Księgowanie dokumentów,  zaangażowanie wydatków budżetowych, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.  Sprawozdanie budżetowe dotyczące wydatków budżetowych.

58 323 62 44
58 323 65 44
58 323 65 54
 
244 A

Delegacje krajowe i zagraniczne, rozliczanie zaliczek, obsługa finansowa otrzymanych środków z UE, obsługa finansowa rachunku depozytowego, ZFŚS, wypłaty wadium.

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

Księgowanie dokumentów.

58 323 62 56

58 323 62 54
58 323 65 45

 
Referat Księgowości Majątkowej i Dotacji
133
Kierownik Referatu - Irena Cur
58 323 61 33  
133
Obsługa finansowo-księgowa realizowanych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, ewidencja finansowego majątku trwałego Urzędu Miejskiego (akcje i udziały), sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
58 323 64 67  
134

Obsługa finansowo-księgowa realizowanych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja płatności z tytułu nabycia długoterminowych aktywów finansowych (akcje i udziały) oraz z tytułu nabycia środków trwałych, sporządzanie cząstkowych rejestrów zakupu środków trwałych, zbiorczych harmonogramów wydatków, sprawozdań budżetowych. Ewidencja gruntów Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa, ewidencja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Miasta.         

58 323 61 34

58 323 64 97

 
135
Ewidencja finansowego i rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miejskiego, rozliczanie okresowej inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, obsługa finansowo-księgowa przekazywanych dotacji, ich rozliczanie, sporządzanie sprawozdań budżetowych dot. dotacji bieżących.

58 323 65 20

58 323 61 35

 
 
Referat Podatku VAT
   
220 Kierownik Referatu - Agnieszka Kalkowska
58 323 62 20  
219/220

- Prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Urzędem Skarbowym;

- Weryfikacja cząstkowych plików JPK_V7M oraz rejestrów sprzedaży i zakupu VAT składanych przez jednostki organizacyjne Miasta;

- Sporządzanie zbiorczego rejestru sprzedaży i zakupu VAT Gminy Miasta Gdańska;

- Generowanie i wysyłanie do Ministerstwa Finansów zbiorczego pliku JPK_V7M Gminy Miasta Gdańska i jego korekt;

- Prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatku VAT Gminy Miasta Gdańska.

58 323 62 19

58 323 62 99

58 323 65 90

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

 

 
233

Kierownik Referatu - Joanna Dembska

58 323 62 33  

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - ewidencja księgowa i windykacja należności.

 

 

232

osoby fizyczne nazwiska na litery:

A, B, C, F, H, T, U

Ć, D, Ł, R, W, Z, Ż

G, K

J, L, S

E, I, M, N, O, Q, P, Ś

 

58 323 65 75

58 323 65 32

58 323 66 32

58 323 65 75

58 323 62 32

 

 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą A-P, Ś-Ż, spółki cywilne

 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą R-S

58 323 65 6258 323 65 02

 

 

osoby prawne A-Ó, Spółdzielnie Mieszkaniowe

osoby prawne P-Ż, Spółki Jawne, Instytucje Religijne,
Szkoły Wyższe

58 323 66 69


58 323 65 02

 
 

Wspólnoty Mieszkaniowe, Administratorzy - Zarządcy, Zarządy Wspólnot, Rodzinne Ogrody Działkowe

58 323 66 68

58 323 65 33

 

 

Metryczka publikacji