BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Finansowy

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wf@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
267
Dyrektor Wydziału - Agnieszka Trojanowska
Sekretariat
58 323 6267
58 323 6567
273
Z-ca  Dyrektora -  Krystyna Czajkowska
58 323 6273
Referat Dochodów Podatkowych
241
 
Kierownik Referatu - Jolanta Madejska
58 323 6241  
231
Opłata skarbowa, podział wyciągów bankowych.
58 323 6231
58 323 6531
 
235
Opłata miejscowa. Rachunkowość: podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych.Wydawanie zaświadczeń podatkowych. Podatek rolny i leśny.
58 323 6235
58 323 6535
 
241
Rachunkowość podatku od nieruchomości od osób prawnych.
58 323 6281  
263
Rachunkowość podatku od nieruchomości od osób fizycznych, nazwiska na litery:
A,E,FH,J, Ki,Km,Ks-Kt,Kv-Kż,L,Ł,N,Sz,U,Wó-Wż, Ż
58 323 6263
58 323 6563
58 323 6618
 
264
Rachunkowość podatku od nieruchomości od osób fizycznych, nazwiska na litery: C, D,Ko-Kr,Ku,Ra-Ro,Wa-Wo
58 323 6264
58 323 6543
 
260
Rachunkowość podatku od nieruchomości od osób fizycznych, nazwiska na litery: B, Ka-Kh, Kj-Kł, Kn, M, RÓ-RŻ, S, V, Z.
58 323 6260
58 323 6560
 
261
Rachunkowość podatku od nieruchomości od osób fizycznych, nazwiska na litery: Ć,G, J, P, Sa-Sy, T, Q, X, Y, Ź.
58 323 6261
58 323 6561
 
Refertat Dochodów Budżetowych
37
p.o.Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych - Justyna Gdaniec
58 323 6037  
32

Ewidencja i windykacja należności  z tyt.: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych na lit.: T,Ś; J  oraz opłat z tytułu: karty wędkarskiej, mapek geodezyjnych.

58 323 6082

Ewidencja i windykacja należności  z tyt.: sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntu, opłat z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu.

58 323 6482

Ewidencja i windykacja należności  z tyt.: dzierżawy gruntu,  bezumownego zajęcia gruntu, opłaty adiacenckiej, zwrotu dotacji. 58 323 6032
33
Obsługa wyciągów bankowych rachunków prowadzonych w referacie.

58 323 6083

 

Ewidencja i windykacja należności z tyt.: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na raty. 

58 323 6084

Ewidencja i windykacja należności z tyt.: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,  opłat za usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów oraz kosztów przejęcia pojazdu na własność powiatu, zwroty kosztów procesu, opłata dodatkowa za ślub poza USC 58 323 6033
34

Ewidencja i windykacja należności z tyt.: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych na literę: E,G,L,N,S,U,V, oraz opłat z tytułu dzierżawy miejsc pod reklamę.

58 323 6034

Ewidencja i windykacja należności z tyt.: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych na literę: I, M, P, W,Y, Z.

 

Ewidencja i windykacja należności z tyt.: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych na literę: A, B, C, Ć, D,F, Q, Ź, Ż.

58 323 6200
38

Ewidencja i windykacja należności z tyt.: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych na literę: H, K, Ł, O, R.

Sporządzanie zbiorczej  deklaracji VAT-7 dla UM.

58 323 6038

Ewidencja i windykacja należności z tyt.: opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za rejestrację pojazdów, zezwoleń TAXI, kar umownych, wynajmu pomieszczeń UM.

 
Ewidencja i windykacja należności z tyt.: sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na raty, wykupu gruntu na raty, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, zwrotu bonifikaty, wycinki drzew.
58 323 6088
148

Dochody związane z nieruchomościami Skarbu Państwa,   w tym z tyt.: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych, osób prawnych, trwałego zarządu, dzierżawy gruntu, najmu, opłata za udostępnienie danych adresowych.

58 323 6148

58 323 6508

 
273

Ewidencja i windykacja należności Gminy z tyt.: opłat za użytkowanie wieczyste gruntu osób prawnych,  użytkowania, trwałego zarządu, opłaty planistycznej, służebności gruntowej, zamiany, aportu.

58 323 6573

Referat Wydatków Budżetowych
243
Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych - Emilia Fierka
58 323 6564  
265
Obsługa kasy
58 323 6265  
242
Likwidatura faktur.

58 323 6242

58 323 6542

 
243
Przelewy, wyciągi bankowe, obsługa finansowa rachunku depozytowego, ZFŚS, wypłaty wadium.
58 323 6243  
244
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, księgowanie dokumentów,  wydruki, zaangażowanie wydatków budżetowych, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, niepodjęte wynagrodzenia, ewidencja KP, KW i ich rozliczenia, sporządzanie sprawozdań dotyczących wydatków budżetowych.
58 323 6244
58 323 6544
58 323 6554
 
244 A
Ewidencja stanu magazynu, ryczałty samochodowe, delegacje krajowe i zagraniczne, rozliczanie zaliczek, obsługa finansowa otrzymanych środków pomocowych, obsługa finansowa przekazywanych dotacji
58 323 6254
58 323 6545
 
Referat Księgowości Majątkowej
420 A
Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej - Irena Cur                                                                       
58 323 6697  
Obsługa finansowo-księgowa realizowanych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.
58 323 6467  
420 B
Obsługa finansowo-ksiegowa realizowanych inwestycji w tym współfinansowanych ze środków unijnych; ewidencja gruntów
58 323 6468
58 323 6698
 
421
Ewidencja finansowego i rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miejskiego; obsługa finansowo-księgowa realizowanych inwestycji i przekazywanych dotacji.
58 323 6421
58 323 6471
58 323 6491
 
Referat Podatku VAT
146 Kierownik Referatu - Agnieszka Kalkowska
58 323 6298
146 Rozliczanie podatku VAT.

58 323 6507

147

- Prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Skarbowym;

- Weryfikacja cząstkowych deklaracji VAT, cząstkowych rejestrów sprzedaży i zakupu;

- Sporządzanie zbiorczych rejestrów zakupu i sprzedaży

- Sporządzanie i wysyłanie zbiorczej deklaracji VAT-7  Gminy Miasta Gdańska;

- Sporządzanie informacji podsumowującej  VAT-UE, VAT-27, zawiadomienia VAT-ZD;

- Generowanie i wysyłanie do Ministerstwa Finansów pliku JPK_VAT Gminy Miasta Gdańska.

58 323 6147

58 323 6145

Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

233

p.o. Kierownik - Iwona Góralewska

58 323 6233

232

233

Pracownicy Referatu

58 323 6232

58 323 6532

58 323 6632

58 323 6532

58 323 6668

58 323 6669

 

metryczka publikacji