Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Samodzielne stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej

ul. Wyspiańskiego 9A
pokój nr 120
tel.: +48 58 778 60 76
fax: +48 58 778 60 49
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • świadczenie doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów p.poż. w jednostkach organizacyjnych Miasta,
  • nadzór i kontrola funkcjonowania OSP, których ustawowe koszty utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi Miasto,
  • udział w pracach komisji lub zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku członka OSP biorącego udział w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że wskazany członek ochotniczej straży pożarnej ma być kierującym pojazdami OSP,
  • analiza prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) na obszarze Miasta,
  • koordynacja działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład KSRG oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze Miasta,
  • koordynacja systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze Miasta,
  • rozpatrywanie skarg oraz interwencji w związku z wystąpieniem zagrożeń pożarowych, wybuchowych lub innych miejscowych zagrożeń w budynkach, obiektach i terenach stanowiących własność lub współwłasność Miasta,
  • utrzymywanie w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym defibrylatorów zamontowanych w przestrzeni publicznej Miasta.

 

Metryczka publikacji