Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Wymiaru Podatków

Kierownik: Aleksandra Kowalik
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 248
tel.: +48 58 323 62 48
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, w tym dokonywanie przypisów i odpisów ww. podatków,
 • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie ww. podatków,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ww. podatków, w tym wydawanie decyzji,
 • prowadzenie rejestrów wymiarowych, w tym rejestrów ulg i zwolnień,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłat lokalnych i opłaty skarbowej, w tym wydawanie decyzji,
 • zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie ww. podatków i opłat,
 • prowadzenie kontroli podatkowych i oględzin,
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz wydawanie postanowień w sprawach ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta,
 • wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty miejscowej i skarbowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:
  • ustalania stawek podatków i opłat lokalnych,
  • zwolnień w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  • inkasa opłat lokalnych i opłaty skarbowej,
 • prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną z zakresu działania Referatu, w tym sporządzanie bieżących sprawozdań dotyczących udzielanej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Referat, w tym o udzielonej pomocy publicznej, o powierzchni opodatkowanych gruntów gospodarstw rolnych,
 • sporządzanie zbiorczej informacji dotyczącej skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień do sprawozdania Rb-27S,
 • planowanie dochodów z tytułu ww. podatków i opłat oraz analiza ich wykonania,
 • przygotowywanie wniosków o przyznanie rekompensaty za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
 • analizowanie i ustosunkowywanie się do odwołań z zakresu podatków i opłat lokalnych pozostających we właściwości Referatu oraz przekazywanie spraw do właściwego organu.
Metryczka publikacji