Referat Wydatków Budżetowych

Kierownik: Emilia Fierka
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 265
tel.: +48 58 323 65 64
e-mail: wf@gdansk.gda.pl

 

Zadania referatu:

 • obsługa finansowa Urzędu w zakresie wydatków bieżących, w tym:
  • kontrola zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
  • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
  • realizacja płatności,
 • sporządzanie rejestru zakupów dla Urzędu w zakresie podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, dotyczącego wydatków bieżących,
 • prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z tytułu podatku VAT naliczonego od pozostałych nabyć i uzgadnianie jej z rejestrem zakupu Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu w zakresie:
  • bieżących wydatków budżetowych, w tym między innymi: zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, wynagrodzeń, delegacji, wydatków realizowanych ze środków pomocowych otrzymanych z zagranicy, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kart płatniczych wydanych pracownikom Urzędu,
  • sum na zlecenie,
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania robót,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu w zakresie:
  • wydatków budżetowych,
  • wydatków realizowanych ze środków pomocowych otrzymanych z zagranicy,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych:
  • bilansu Urzędu,
  • rachunku zysków i strat Urzędu,
  • zestawienia zmian w funduszu w części dotyczącej Referatu,
  • informacji dodatkowej w części dotyczącej Referatu,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS dotyczących międzynarodowej wymiany usług;
 • monitorowanie prawidłowego generowania pliku JPK_KR oraz terminowe jego sporządzanie na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,
 • przygotowywanie projektu planu budżetu Wydziału i jego aktualizacja.
Metryczka publikacji