Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych

Kierownik: Michał Zorena
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 205a
tel.: 58 323 67 29
e-mail: michal.zorena@gdansk.gda.pl
Gdańskie organizacje pozarządowe

do zadań którego należy:

 • inicjowanie i udział w budowaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych,
 • tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi, w szczególności w zakresie aktywności obywatelskiej oraz innowacji społecznych,
 • inicjowanie i wspieranie rozwoju partnerstw lokalnych oraz branżowych i problemowych,
 • zlecanie do realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nadzór nad ich realizacją,
 • koordynowanie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z jego realizacji,
 • przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa lokalnego dotyczących działań w sferze pożytku publicznego,
 • organizowanie debat publicznych, konferencji, seminariów dotyczących rozwoju społecznego,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdańska,
 • podejmowanie inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe,
 • obsługa Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • koordynowanie działań związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za szczególne zaangażowanie w działania obywatelskie,
 • inicjowanie działań rozwijających wolontariat w Mieście,
 • koordynacja wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz wspieranie jej działań,
 • koordynowanie procesu realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej,
 • współrealizacja zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w obszarze rozwoju społecznego,
 • koordynowanie prac zespołów dialogu obywatelskiego,
 • inicjowanie działań i współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju sportu powszechnego,
 • podejmowanie działań popularyzujących aktywność fizyczną,
 • realizacja projektów w obszarze rozwoju społecznego, w tym projektów międzynarodowych m.in. w ramach programu Urbact III,
 • koordynowanie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych oraz obsługa zespołu merytorycznego działającego w tym obszarze,
 • obsługa projektów i inicjatyw rad dzielnic w obszarze rozwoju społecznego,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie zadań referatu.
Metryczka publikacji