Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych

Kierownik: Michał Zorena
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
(Budynek Centrum Dolna Brama)
I piętro, pokój nr 13
tel.: (+48 58) 323 67 29
e-mail: michal.zorena@gdansk.gda.pl

Gdańskie organizacje pozarządowe

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów

Realizowane zadania:

 • inicjowanie i udział w ustalaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych
 • tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi, w szczególności w zakresie aktywności obywatelskiej, innowacji społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej
 • inicjowanie i wspieranie rozwoju partnerstw lokalnych oraz branżowych i problemowych
 • zlecanie do realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nadzór nad ich realizacją
 • koordynowanie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z jego realizacji
 • przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa lokalnego dotyczących działań w sferze pożytku publicznego
 • organizowanie debat publicznych, konferencji, seminariów dotyczących rozwoju społecznego
 • pozyskiwanie i udostępnianie informacji o organizacjach pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdańska
 • podejmowanie inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe
 • obsługa Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • koordynowanie działań związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za szczególne zaangażowanie w działania obywatelskie
 • inicjowanie działań rozwijających wolontariat w Mieście
 • koordynowanie procesu realizacji zadań publicznych i współrealizacja zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w zakresie zadań Wydziału
 • inicjowanie działań i współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju sportu powszechnego oraz aktywności fizycznej
 • koordynowanie prac zespołów dialogu obywatelskiego
 • inicjowanie i współpraca w realizacji projektów w obszarze rozwoju społecznego,w tym projektów międzynarodowych
 • podejmowanie działań oraz koordynowanie, monitorowanie i udział w przedsięwzięciach, wpływających na poziom i jakość życia starszych osób
 • animowanie i udostępnianie organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym otwartych przestrzeni pracy i organizacji wydarzeń służących wspieraniu rozwoju działań społecznych, w tym w szczególności w ramach Centrum Dolna Brama.
Metryczka publikacji