Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Usług Społecznych

Kierownik: Damian Awieruszko
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 204
tel.: 58 323 67 03
e-mail: damian.awieruszko@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych,
 • prowadzenie, zlecanie i kontrola realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani, promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym oraz ochrony zdrowia psychicznego,
 • budowanie i rozwijanie zintegrowanej oferty usług dla rodzin przeżywających trudności, 
 • monitorowanie, rozbudowywanie oferty i realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Programu Duża Gdańska Rodzina, 
 • budowa trwałych, systemowych relacji i narzędzi wymiany informacji pomiędzy kadrą podmiotów systemu rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie metodyczno – metodologiczne dla kadr systemu pieczy zastępczej, 
 • sprawowanie kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,
 • sprawowanie kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego, 
 • współudział w pracach zespołu interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy, 
 • organizacja prac społecznie użytecznych,
 • koordynowanie zadania dotyczącego wyznaczania podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, 
 • sprawowanie kontroli nad jakością opieki wykonywanej przez zakłady opiekuńczo – lecznicze, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze lub zakłady rehabilitacji leczniczej nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania rodziców,
 • prowadzenie ewidencji i obsługi mienia przekazanego do użytkowania podmiotom leczniczym,
 • analiza zapotrzebowania na świadczenia i usługi społeczne wraz z monitorowaniem ich dostępności i jakości, 
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych z siedzibą w Gdańsku,
 • prowadzenie i aktualizacja Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz związków sportowych z siedzibą w Gdańsku, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami działającymi w obszarze zdrowia, integracji społecznej i edukacji oraz fundacjami kultury fizycznej z siedzibą  w Gdańsku,
 • obsługa prac Zespołu ds. opracowania założeń  do programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Miasta Gdańska,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie zadań referatu;
Metryczka publikacji