Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Usług Społecznych

Kierownik: Hanna Kuligowska
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
II piętro, pokój nr 208
tel.: (+48 58) 526 80 78
e-mail: hanna.kuligowska@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • budowanie systemowych relacji, monitorowanie i wspieranie realizacji zadań przez jednostki organizacyjne obszaru polityki społecznej, w tym opracowywanie dokumentacji związanej z ich funkcjonowaniem
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych dyrektorom jednostek organizacyjnych obszaru polityki społecznej
 • budowanie systemowych relacji i narzędzi wymiany informacji pomiędzy podmiotami systemu pieczy zastępczej
 • sprawowanie kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi
 • sprawowanie kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
 • udział w pracach rad, komisji i zespołów roboczych oraz współpraca z ekspertami i specjalistami zewnętrznymi
 • współudział w realizacji procedury niebieskiej karty
 • monitorowanie, rozbudowywanie oferty i realizacja Programu Duża Gdańska Rodzina
 • organizacja prac społecznie użytecznych
 • wyznaczanie podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne
 • sprawowanie kontroli nad jakością opieki wykonywanej przez zakłady opiekuńczo–lecznicze, zakłady pielęgnacyjno–opiekuńcze lub zakłady rehabilitacji leczniczej nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania rodziców
 • prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego
 • prowadzenie spraw dotyczących osiedlenia w Gdańsku rodzin narodowości polskiej, które pozostały na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych z siedzibą w Gdańsku
 • prowadzenie i aktualizacja Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz związków sportowych z siedzibą w Gdańsku, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami działającymi w obszarze zdrowia, integracji społecznej oraz fundacjami kultury fizycznej z siedzibą w Gdańsku.
Metryczka publikacji