Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Strategii i Programów Społecznych

Kierownik: Michał Miguła
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
III piętro, pokój nr 304, 305
tel.: 58 323 67 09
e-mail: michal.migula@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • opracowywanie, monitorowanie i ewaluacja strategii i programów w obszarach integracji społecznej, rozwiązywania problemów społecznych, równego traktowania
 • wsparcie koordynacji realizacji strategii rozwoju Gdańska i opracowania założeń polityki społeczno-gospodarczej w zakresie zdrowia publicznego, integracji społecznej i aktywności obywatelskiej
 • monitorowanie potrzeb infrastrukturalnych i procesów inwestycyjnych w obszarze polityki społecznej, w tym aktualizowanie i weryfikowanie wniosków do Bazy Projektów Inwestycyjnych
 • nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego systemu zarządzania usługami społecznymi
 • koordynowanie realizacji oraz ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym prowadzenie prac zespołu monitorującego realizację strategii
 • przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami
 • koordynowanie prac zespołów roboczych i ciał doradczych, w tym: zespołu miejskiego do spraw mieszkalnictwa społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zespołu do spraw bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych i innych związanych z działaniami na rzecz równego traktowania i integracji imigrantów
 • wsparcie realizacji działań o charakterze rozwojowym oraz strategicznym
 • koordynowanie wdrażania Modelu Integracji Imigrantów
 • koordynowanie wdrażania Modelu na rzecz Równego Traktowania
 • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji wykluczeń społecznych bądź skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania
 • współdziałanie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów o charakterze strategicznym i rozwojowym Miasta, metropolii i regionu w zakresie integracji społecznej, rozwiązywania problemów społecznych oraz równego traktowania
 • promowanie, upowszechnianie integracji społecznej oraz równego traktowania, w tym przez prowadzenie działań edukacyjnych i wymiany doświadczeń
 • koordynowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób niepełnosprawnych w społeczności
 • koordynowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, oraz obsługa Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej w obszarze zdrowia publicznego, integracji społecznej aktywności obywatelskiej, rozwiązywania problemów społecznych, w tym zamieszczanie danych na stronach internetowych.
Metryczka publikacji