Referat Rejestracji Pojazdów I Południe

p. o. Kierownika: Marzena Wojczys
ul. Bernarda Milskiego 1
tel.: +48 58 323 71 45
fax: +48 58 323 71 72

 • prowadzenie ewidencji pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji wyróżników tablic rejestracyjnych indywidualnych wydanych na terenie województwa pomorskiego,
 • dokonywanie rejestracji pojazdów, rejestracji czasowej oraz czasowego wycofania z ruchu pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych oraz innych nalepek przewidzianych przepisami prawa i kart pojazdów,
 • wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek właściciela oraz z urzędu,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • dokonywanie wpisów i wykreśleń w dowodzie rejestracyjnym zastrzeżeń wynikających z przepisów prawa,
 • potwierdzanie zgodności danych na żądanie innych organów rejestrujących oraz skreślanie pojazdów z ewidencji,
 • przyjmowanie oraz wydawanie zatrzymanych przez policję lub inne organy dowodów rejestracyjnych,
 • wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne,
 • wydawanie decyzji na nadanie i nabicie numerów oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących rejestrowanych pojazdów,
 • wprowadzanie danych do właściwych systemów teleinformatycznych,
 • wydawanie zaświadczeń, udostępnianie danych i udzielanie informacji w zakresie rejestracji pojazdów,
 • wyznaczanie w ramach województwa pomorskiego pojemności tablic rejestracyjnych tymczasowych i badawczych,
 • prowadzenie składnicy akt w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych  w sprawach dotyczących nakładania kar pieniężnych.
Metryczka publikacji