Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Rachunkowości Budżetu Miasta

Kierownik: Agnieszka Janicka
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 240
tel.: +48 58 323 62 40
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta,
 • weryfikacja formalno – rachunkowa sprawozdań budżetowych i operacji finansowych:
  • jednostek organizacyjnych z wykonania planowanych dochodów i wydatków,
  • z urzędów skarbowych,
  • z dochodów wydzielonych jednostek budżetowych,
 • weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sprawozdania finansowego Miasta, w tym:
  • łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
  • łącznego rachunku zysków i strat,
  • łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,
  • bilansu z wykonania budżetu,
  • informacji dodatkowej,
 • gromadzenie dochodów pobranych przez jednostki budżetowe, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami,
 • przekazywanie dochodów Skarbu Państwa na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
 • wypłata pożyczek, monitorowanie spłat zgodnie z harmonogramem określonym w umowie i ich windykacja,
 • monitorowanie stanu gotówki i zarządzanie płynnością finansową Miasta,
 • prognozowanie kwoty długu Miasta na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, monitorowanie i raportowanie stanu zadłużenia oraz analiza i obsługa zadłużenia,
 • obsługa kredytów, pożyczek, obligacji i poręczeń Miasta,
 • lokowanie wolnych środków na rynku pieniężnym,
 • koordynowanie prac związanych z oceną wiarygodności kredytowej Miasta, w tym przygotowywanie materiałów do przetargów,
 • wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na zaciąganie kredytów, w tym na pokrycie deficytu budżetowego, w bankach na terytorium Polski,
 • wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta,
 • pozyskiwanie kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz realizacja zawartych umów,
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji gospodarczych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 • weryfikacja wniosków o przekazanie środków do jednostek budżetowych,
 • sporządzanie łącznego harmonogramu środków na wydatki jednostek budżetowych na podstawie jednostkowych harmonogramów sporządzonych przez jednostki,
 • weryfikacja otrzymanych sprawozdań od jednostek organizacyjnych pod kątem ich zgodności z przekazanymi dochodami i pobranymi środkami na wydatki,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
 • sporządzanie bilansu skonsolidowanego,
 • zwrot dotacji niewykorzystanych do końca danego roku budżetowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:
  • finansowania potrzeb kredytowych,
  • wyboru biegłego rewidenta,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta,
 • sprawowanie nadzoru nad Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie analiz sprawozdań: budżetowych, finansowego oraz z operacji finansowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości dla Narodowego Banku Polskiego na potrzeby statystyki bilansu płatniczego,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych Wydziału.
Metryczka publikacji