Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Planowania Budżetowego

p.o. Kierownika: Agnieszka Rawa
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 272
tel.: +48 58 323 66 12
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb konstruowania budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
 • sporządzanie zbiorczego projektu budżetu Miasta,
 • przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
  • określenia zakresu i formy  informacji o przebiegu wykonania  budżetu Miasta za I półrocze roku budżetowego,
  • uchwalenia budżetu Miasta,
  • zmian w budżecie,
  • przyjęcia  i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach:
  • zmian w Wieloletniej prognozie finansowej,
  • planu finansowego jednostki Urząd Miejski,
  • planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  • zmian w budżecie,
  • przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki w zakresie zadań bieżących,
 • bieżąca analiza realizacji budżetu,
 • bieżąca analiza realności Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • sporządzenie opisowych sprawozdań o poziomie realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • sporządzanie sprawozdań o zaciągniętych zobowiązaniach przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta w ramach przyznanych limitów,
 • analizowanie planów finansowych samodzielnych jednostek organizacyjnych Miasta,
 • sprawowanie nadzoru nad Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie:
  • analizowania i opiniowania planu finansowego Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
  • przeprowadzania analiz realizacji planu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych oraz opisowych sprawozdań z wykonania budżetu,
  • przygotowywania wniosków o zmiany w budżecie
 • sporządzanie zbiorczego planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w zakresie zadań Wydziału, w tym Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w zakresie zadań Wydziału, w tym Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
Metryczka publikacji