Referat Organizacji i Systemu Jakości

Realizowane zadania: 

 • opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących ogólne zasady, organizację i funkcjonowanie Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta (od projektu uchwały Rady do nadzoru nad jej realizacją),
  prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych wydawanych przez Radę i Prezydenta,
  sporządzanie okresowych informacji z realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta,
 • prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków Komisji Rady kierowanych do Prezydenta,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży,
 • koordynacja prac związanych z zabezpieczeniem, od strony organizacyjno – technicznej, prawidłowego przeprowadzania wyborów i referendów,
 • prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, a w szczególności:
  - przechowywanie i prowadzenie od strony technicznej dokumentacji Systemu,
  - przygotowywanie jednolitej szaty graficznej dokumentacji Systemu,
  - zapewnienie identyfikacji zmian dokumentów Systemu oraz ich aktualnego statusu,
  - dystrybucja odpowiednich wersji dokumentów Systemu do właściwych wydziałów,
  - przygotowywanie Pełnomocnikowi Systemu Zarządzania Jakością pism i dokumentów związanych z utrzymaniem i doskonaleniem skuteczności Systemu,
  - przygotowywanie i protokołowanie spotkań i narad Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością,
  - analiza mierników systemu zarządzania jakością;
Metryczka publikacji