Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Logistyki i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik: Barbara Dziubich
ul. Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 7
tel.: + 48 58 766 69 40
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • organizacja i koordynacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywania ich do Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. celem zagospodarowania, w tym w szczególności:
  • planowanie i realizacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gdańska,
  • kontrola i weryfikacja usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przez firmy wywozowe i Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.,
  • inwentaryzacja punktów gromadzenia odpadów oraz bieżąca ich aktualizacja,
  • kontrola usług realizowanych przez Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. z tytułu dostarczanych odpadów komunalnych,
  • kontrola odbieranych odpadów pod względem zgodności ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przepisami oraz procedurami wewnętrznymi,
 • organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przestrzeni publicznej oraz objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 • udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście;
 • koordynowanie zadań w zakresie utrzymania czystości w Mieście,
 • monitorowanie wykonywania usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opiniowanie pod względem merytorycznym planów i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
 • opiniowanie propozycji wysokości cen i stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz regulaminów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
 • przygotowywanie porozumień i umów z gminami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opracowywanie sprawozdań i dokonywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców za:
  • nieterminowe złożenie, przekazanie nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmioty zbierające odpady komunalne za nieterminowe złożenie lub przekazanie nierzetelnego sprawozdania.
Metryczka publikacji