Referat Logistyki i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik: Barbara Dziubich
ul. Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 7
tel.: + 48 58 766 69 40
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania Referatu:

 • Organizacja i koordynacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywania ich do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. celem zagospodarowania, w tym w szczególności:
  • planowanie i realizacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gdańska,
  • kontrola i weryfikacja usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przez firmy wywozowe i Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.,
  • inwentaryzacja punktów gromadzenia odpadów oraz bieżąca ich aktualizacja,
  • kontrola usług realizowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z tytułu dostarczanych odpadów komunalnych,
  • kontrola odbieranych odpadów pod względem zgodności ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przepisami oraz procedurami wewnętrznymi;
 • Organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przestrzeni publicznej oraz objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych;
 • Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście;
 • Koordynowanie zadań w zakresie utrzymania czystości w Mieście;
 • Monitorowanie wykonywania usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Opiniowanie pod względem merytorycznym planów i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;
 • Opiniowanie propozycji wysokości cen i stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz regulaminów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Przygotowywanie porozumień i umów z gminami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Opracowywanie sprawozdań i dokonywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców za:
  • nieterminowe złożenie, przekazanie nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • Nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za nieterminowe złożenie, przekazanie nierzetelnego sprawozdania;
Metryczka publikacji