Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Kontroli

Realizowane zadania:

 • opracowywanie zbiorczego, rocznego planu kontroli, w tym kontroli przeprowadzanych przez wydziały m.in.: w zakresie:
  - spraw organizacyjno – prawnych
  - gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
  - zamówień publicznych, w tym zamówień których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 złotych
 • przeprowadzanie kontroli działalności wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie wyżej wymienionym
 • przeprowadzanie na wniosek Prezydenta i Sekretarza kontroli doraźnych
 • prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych kontroli, w tym:
  - sporządzanie protokołów kontroli
  - opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych
  - sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych
 • koordynowanie kontroli wykonywanych przez wydziały
 • opracowywanie projektów zawiadomień Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie projektów zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw o ujawnieniu w toku kontroli okoliczności uzasadniających
 • podejrzenie popełnienia przestępstwa
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych
 • przygotowywanie, we współpracy z wydziałami merytorycznymi, projektów stanowisk/odpowiedzi Prezydenta do zewnętrznych organów kontroli – w przypadku kontroli kompleksowych
 • gromadzenie i analiza dokumentacji z kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontrolne,
 • opracowywanie okresowych analiz wyników przeprowadzonych kontroli
 • przedstawianie Prezydentowi informacji o niewykonaniu bądź o nieprawidłowym wykonaniu zaleceń pokontrolnych
 • nadzór nad książką kontroli zewnętrznych Urzędu
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jego ocena
 • koordynowanie zarządzania ryzykiem w Urzędzie
 • prowadzenie zbiorczego rejestru ryzyk
 • podejmowanie działań dotyczących funkcjonowania Polityki Antykorupcyjnej oraz prowadzenie zbiorczego rejestru zgłoszonych incydentów o charakterze korupcyjnym
 • koordynowanie i nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez Komisję Rewizyjną i inne komisje Rady
 • prowadzenie centralnego wykazu udzielanych informacji i udostępnianych dokumentów radnym

 

Metryczka publikacji