Referat Komunalny

p.o. Kierownika: Jacek Ołdakowski
ul. Kartuska 5
pokój nr 316
tel.: +48 58 323 70 88
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania Referatu:

 • Wykonywanie działań związanych z nadzorem nad Gdańskim Ogrodem Zoologicznym, w tym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
 • Monitorowanie wykonywania usług komunalnych w zakresie:
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów odwadniających w Mieście, w tym infrastruktury przeciwpowodziowej;
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem systemów odwadniających;
 • Przejmowanie inwestycji zrealizowanych ze środków Miasta z zakresu infrastruktury technicznej w tym:
  • udział w komisjach odbioru,
  • ewidencjonowanie środków trwałych i przekazywanie ich do eksploatacji użytkownikom bezpośrednim;
 • Prowadzenie spraw likwidacji mienia komunalnego;
 • Przygotowywanie porozumień i umów z gminami z zakresu usług komunalnych;
 • Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków;
 • Opiniowanie regulaminów wymaganych przepisami prawa, w tym regulaminów usług publicznych spółek z udziałem Miasta;
 • Przygotowywanie aportów rzeczowych, w postaci obiektów infrastruktury technicznej, wnoszonych do spółek, w których Miasto posiada udziały;
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań dotyczących prowadzonych spraw;
 • Opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań jednostek zewnętrznych realizujących powierzone im zadania własne Miasta;
 • Opiniowanie wymaganych prawem planów z zakresu gospodarki komunalnej;
 • Opiniowanie propozycji wysokości cen i stawek opłat za usługi komunalne;
 • Wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz decyzji dotyczących czasowego odebrania zwierząt;
 • Opiniowanie wydatków związanych z realizacją uchwał rad dzielnic w zakresie gospodarki komunalnej;
Metryczka publikacji