Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Komunalny

Kierownik: Jacek Ołdakowski
ul. Kartuska 5
pokój nr 316
tel.: +48 58 323 70 88
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • wykonywanie działań związanych z nadzorem nad Gdańskim Ogrodem Zoologicznym, w tym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
 • monitorowanie wykonywania usług komunalnych w zakresie:
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów odwadniających w Mieście, w tym infrastruktury przeciwpowodziowej;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem systemów odwadniających;
 • przejmowanie inwestycji zrealizowanych ze środków Miasta z zakresu infrastruktury technicznej w tym:
  • udział w komisjach odbioru,
  • ewidencjonowanie środków trwałych i przekazywanie ich do eksploatacji użytkownikom bezpośrednim;
 • prowadzenie spraw likwidacji mienia komunalnego;
 • przygotowywanie porozumień i umów z gminami z zakresu usług komunalnych;
 • wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków;
 • opiniowanie regulaminów wymaganych przepisami prawa, w tym regulaminów usług publicznych spółek z udziałem Miasta;
 • przygotowywanie aportów rzeczowych, w postaci obiektów infrastruktury technicznej, wnoszonych do spółek, w których Miasto posiada udziały;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań dotyczących prowadzonych spraw;
 • opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań jednostek zewnętrznych realizujących powierzone im zadania własne Miasta;
 • opiniowanie wymaganych prawem planów z zakresu gospodarki komunalnej;
 • opiniowanie propozycji wysokości cen i stawek opłat za usługi komunalne;
 • wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz decyzji dotyczących czasowego odebrania zwierząt;
 • opiniowanie wydatków związanych z realizacją uchwał rad dzielnic w zakresie gospodarki komunalnej,
 • prowadzenie wykazu i spraw w zakresie pozwoleń wodnoprawnych, w tym wydanych przez organy administracji publicznej, na usługi wodne i urządzenia wodne w zakresie infrastruktury odwodnieniowej i przeciwpowodziowej dotyczące ilości odprowadzanych do wód – wód opadowych i roztopowych,
 • koordynowanie i sporządzanie kwartalnych oświadczeń składanych przez Miasto, jako podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w zakresie ilości odprowadzanych do wód – wód opadowych i roztopowych,
 • weryfikowanie pod względem merytorycznym informacji ustalających wysokość opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne w zakresie ilości odprowadzanych do wód – wód opadowych i roztopowych,
 • ustalanie użytkowników lub zarządców zrealizowanych przez Miasto inwestycji, w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego, a leżących w zakresie działania Zastępcy Prezydenta ds. usług komunalnych.
Metryczka publikacji