Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Instytucji Kultury

Zastępca Dyrektora / Kierownik: Krzysztof Adamczyk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

tel.: (+48 58) 323 6551
pokój nr 132

Pracownicy:

pokój nr 155
Aleksandra Przybytniak
tel.: (+48 58 ) 323 65 16

Joanna Grabowska
tel.: (+48 58) 323 65 15

pokój nr 156
Ewa Michalska
tel.: (+48 58) 323 61 56

Lucyna Karwowska - Pietkiewicz
tel.: (+48 58) 526 80 80

 

Realizowane zadania:

 • wykonywanie czynności związanych z ustawowymi kompetencjami organizatora dla miejskich instytucji kultury w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji dla instytucji kultury, w tym weryfikacja sprawozdań z wykonania planów finansowych i działalności merytorycznej
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawami pracowniczymi dyrektorów instytucji kultury, w tym:
  - organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów
  - przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem i odwołaniem dyrektorów oraz udzielaniem stosownych pełnomocnictw
 • opracowywanie statutów oraz opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji kultury
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwidacją instytucji kultury
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury
 • przeprowadzanie kontroli w miejskich instytucjach kultury w zakresie realizowanych zadań oraz posiadanych uprawnień
 • inicjowanie i monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz koordynowanie priorytetów inwestycyjnych w zakresie kultury
 • opiniowanie funkcji kulturalnych w przestrzeni miejskiej
 • realizacja zadań związanych z rozwijaniem systemu tablic pamiątkowych w Gdańsku oraz obsługa organizacyjno-techniczna Komisji ds. nadawania imion i wizerunków pojazdów gdańskiej komunikacji miejskiej,
 • współpraca z ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie inicjowania i realizacji projektów z dziedziny kultury,
 • obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Rady Kultury Gdańskiej,
 • inicjowanie, monitorowanie i gromadzenie badań z zakresu kultury w Gdańsku,
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • opracowywanie raportów i analiz, ewaluacji zadań w ramach: realizowanego Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny, współpracy z organizacjami zrzeszającymi miasta oraz dla Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska
Metryczka publikacji