Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik: Joanna Dembska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 233
tel.: +48 58 323 62 33
e-mail: wf@gdansk.gda.pl

Zadania referatu:

 • prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kontach syntetycznych księgi głównej, kontach analitycznych oraz kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych,
 • uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej z kontami szczegółowymi ksiąg pomocniczych,
 • systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty należności przez zobowiązanych,
 • przygotowanie i wysyłanie do zobowiązanych upomnień,
 • wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • zwracanie i zaliczanie nadpłat,
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowywanie i monitorowanie zgłoszeń zaległości do komorników sądowych i syndyków masy upadłości (podmioty w upadłości),
 • zabezpieczanie zaległości ustalonych lub określonych w decyzjach podatkowych, gdy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego,
 • sporządzanie zestawień syntetycznych i analitycznych oraz ich uzgadnianie z właściwą komórką organizacyjną,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w części dotyczącej Referatu oraz zbiorczych z wykonania dochodów własnych gminy dla Wydziału,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w części dotyczącej Referatu:
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • zestawienia zmian w funduszu Urzędu,
  • informacji dodatkowej,
 • bieżące monitorowanie i aktualizacja informacji (w szczególności w zakresie wysokości opłat, nazewnictwa i numerów rachunków bankowych) dotyczących płatności online udostępnianych na stronie internetowej urzędu www.oplaty.gdansk.pl,
 • sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych w części dotyczącej Referatu,
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych z Wydziału o stanie należności,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału.
Metryczka publikacji