Referat Dochodów Podatkowych

Kierownik: Sylwia Czarniecka
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 270
tel.: +48 58 323 62 70
e-mail: wf@gdansk.gda.pl

 

Zadania referatu:

 • prowadzenie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego,
 • prowadzenie ewidencji księgowej opłaty miejscowej i opłaty skarbowej,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w części dotyczącej Referatu,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w części dotyczącej Referatu:
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • zestawienia zmian w funduszu,
  • informacji dodatkowej,
 • systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności podatkowych,
 • prowadzenie działań informacyjnych w celu dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty należności przez podatników oraz terminowe wysyłanie upomnień do dłużników,
 • wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podatkowe i opłaty podlegające egzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • zwracanie i zaliczanie nadpłat,
 • zawieranie umów z inkasentami opłaty skarbowej oraz rozliczanie inkasentów opłaty skarbowej i miejscowej,
 • wydawanie zaświadczeń podatkowych,
 • ustalanie wpłat do Pomorskiej Izby Rolniczej,
 • przygotowywanie i monitorowanie zgłoszeń zaległości do komorników sądowych i syndyków masy upadłości (podmioty w upadłości),
 • zabezpieczanie zaległości podatkowych ustalonych lub określonych w decyzjach podatkowych, gdy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego,
 • ustanawianie zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych,
 • sporządzanie i monitorowanie planu wydatków w zakresie działania Referatu,
 • sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych w części dotyczącej Referatu i sprawozdań zbiorczych Wydziału,
 • sporządzanie sprawozdań o stanie należności w części dotyczącej Referatu.
Metryczka publikacji