Referat Dochodów Budżetowych

Kierownik: Katarzyna Witkowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 153
tel.: +48 58 323 61 53
e-mail: wf@gdansk.gda.pl

 

Zadania referatu:

 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów niepodatkowych Gminy Miasta Gdańska oraz dochodów Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miasta Gdańska z tytułu:
  • opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, trwały zarząd, służebności,
  • opłat adiacenckich,
  • renty planistycznej,
  • opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart wędkarskich, zaświadczeń na przewozy, zezwoleń na prowadzenie taxi oraz opłat za egzaminy ze znajomości topografii miasta,
  • opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  • opłat za wycinkę drzew,
  • opłat za dzierżawę: gruntu, miejsc pod reklamę, schronu, urządzeń wodociągowych,
  • bezumownego korzystania z majątku,
  • sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży,
  • opłat za zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  • sprzedaży złomu, makulatury, składników majątkowych,
  • zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  • wynajmu pomieszczeń Urzędu,
  • zwrotu wydatków z lat ubiegłych, w tym podatku VAT,
  • zwrotu dotacji z lat ubiegłych,
  • dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,
  • innych dochodów należnych Urzędowi (gminie, powiatowi) i Skarbowi Państwa na podstawie odrębnych przepisów,
 • podejmowanie czynności windykacyjnych przez wysyłanie do dłużników wezwań i upomnień, naliczanie odsetek za zwłokę i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, prowadzenie działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty należności przez zobowiązanych,
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie niepodatkowych należności budżetowych,
 • rozliczanie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności,
 • tworzenie rejestru sprzedaży VAT w zakresie Urzędu,
 • sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie Urzędu,
 • sporządzanie kwartalnych wykazów dłużników zalegających z płatnościami z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych,
 •  umieszczanie dłużników z tytułu opłat cywilnoprawnych w rejestrze dłużników,
 • wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów oraz zadań ujętych w budżecie,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w części dotyczącej Referatu,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w części dotyczącej Referatu:
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • zestawienia zmian w funduszu,
  • informacji dodatkowej;
 • ustalanie wskaźnika i pre-wskaźnika dla Urzędu Miejskiego do proporcjonalnego odliczania podatku VAT,
 • monitorowanie prawidłowego generowania pliku JPK_FA oraz terminowe jego sporządzanie na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,
 • sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych w części dotyczącej Referatu,
 • sporządzanie sprawozdań o stanie należności w części dotyczącej Referatu.
Metryczka publikacji