Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Budżetu i Kontroli

Kierownik: Jarosław Formela
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
III piętro, pokój nr 312
tel.: 58 323 67 40
e-mail: jaroslaw.formela@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • sporządzanie zbiorczego planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań polityki społecznej,
 • opracowywanie oraz aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej oraz limitu zobowiązań w zakresie zadań polityki społecznej,
 • monitorowanie realizacji planu finansowego Wydziału oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział w zakresie zadań polityki społecznej,
 • obsługa zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta działające w obszarze rozwoju społecznego, w szczególności w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe oraz sprawozdań i zwrotów dotacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • koordynacja i obsługa finansowa budżetu zadaniowego w zakresie zadań polityki społecznej,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie w zakresie zadań polityki społecznej,
 • sporządzanie wniosków o przekazanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań polityki społecznej,
 • sporządzanie harmonogramów płatności Wydziału i nadzorowanych jednostek w zakresie zadań polityki społecznej,
 • udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom,
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością rozliczania dotacji w zakresie zadań polityki społecznej przekazanych z budżetu Miasta oraz ustalanie kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu, w tym wystawianie wezwań do zapłaty oraz prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji,
 • monitorowanie i analiza wykorzystania środków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych Wydziału,
 • sporządzanie zbiorczego sprawozdania opisowego w zakresie zadań Wydziału dotyczącego opracowania i przedłożenia informacji z wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
 • opracowywanie analiz ekonomicznych dla własnych potrzeb planistycznych, podmiotów zewnętrznych oraz na potrzeby innych wydziałów Urzędu,
 • obsługa finansowa projektów i inicjatyw rad dzielnic realizowanych przez jednostki nadzorowane przez Wydział,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych, prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz koordynowanie prac Wydziału w tym zakresie.
Metryczka publikacji