Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Budżetu i Kontroli

Kierownik: Jarosław Formela
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 312
tel.: 58 323 67 40
e-mail: jaroslaw.formela@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • sporządzanie zbiorczego planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań wydziału i nadzorowanych jednostek,
 • sporządzanie zbiorczego planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań polityki społecznej,
 • opracowywanie oraz aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie zadań polityki społecznej,
 • monitorowanie realizacji planu finansowego wydziału oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział w zakresie zadań polityki społecznej,
 • obsługa finansowa zadań własnych wydziału oraz zadań zleconych z zakresu polityki społecznej,
 • obsługa zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta działające w obszarze rozwoju społecznego, w szczególności w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe oraz  sprawozdań i zwrotów dotacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • koordynacja i obsługa finansowa budżetu zadaniowego w zakresie zadań polityki społecznej,
 • sporządzanie wniosków o przekazanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań polityki społecznej,
 • sporządzanie harmonogramów płatności wydziału i nadzorowanych jednostek w zakresie zadań polityki społecznej,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie w zakresie zadań polityki społecznej oraz zbiorcze wydziału,
 • udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczania dotacji  w zakresie zadań polityki społecznej przekazanych z budżetu Miasta oraz ustalanie kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu, w tym wystawianie wezwań do zapłaty,
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone  przez inne podmioty niż Miasto,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub bez podstawy prawnej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto,
 • monitorowanie i analiza wykorzystania środków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych wydziału;
 • sporządzanie sprawozdań opisowych w zakresie zadań polityki społecznej,
 • sporządzanie zbiorczego sprawozdania opisowego w zakresie zadań wydziału dotyczącego opracowania i przedłożenia informacji z wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
 • opracowywanie analiz ekonomicznych dla własnych potrzeb planistycznych, podmiotów zewnętrznych oraz na potrzeby innych wydziałów Urzędu,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych i prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie zadań referatu oraz koordynowanie prac wydziału w tym zakresie;
Metryczka publikacji