Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów

Kierownik: Roland Dudziuk
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 380
tel.: +48 58 323 66 80
fax: +48 58 323 66 79

 

 • sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych  Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
 • sprzedaż budynków i lokali użytkowych Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
 • zmiana i zbywanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości,
 • sprzedaż użytkownikom wieczystym gruntów Miasta i Skarbu Państwa na własność,
 • sprzedaż lub ustanawianie prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właścicieli lokali w budynku, dla którego wydzielono działkę niespełniającą wymogów działki budowlanej,
 • wyrażanie zgody na wykreślenie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa bądź Miasta w zakresie zadań wykonywanych przez Referat,
 • ustalanie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu Miasta i Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących zwrotu bonifikat udzielonych najemcom przy sprzedaży lokali,
 • udzielanie zgody na dokonanie podziału geodezyjnego gruntu komunalnego i Skarbu Państwa,
 • monitorowanie działań Gdańskich Nieruchomości w zakresie dzierżawy gruntów komunalnych z wyłączeniem dzierżaw: ogródków przydomowych i luźno leżących, przeznaczonych pod lokalizację garaży, terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych oraz terenów dzierżawionych dla poprawienia działalności gospodarczej najemców lokali użytkowych,
 • przekazywanie terenów dodatkowych do nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym,
 • prowadzenie zasobu nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa z mocy prawa,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie gruntu celem wycinki drzew oraz wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej gruntów komunalnych i Skarbu Państwa.
Metryczka publikacji