Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów

Kierownik: Roland Dudziuk
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 380
tel.: +48 58 323 66 80
fax: +48 58 323 66 79

Realizowane zadania:

 • sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
 • sprzedaż budynków i lokali użytkowych Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
 • zmiana i zbywanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości,
 • sprzedaż użytkownikom wieczystym gruntów Miasta i Skarbu Państwa na własność,
 • sprzedaż lub ustanawianie prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właścicieli lokali w budynku, dla którego wydzielono działkę niespełniającą wymogów działki budowlanej,
 • wyrażanie zgody na wykreślenie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa bądź Miasta,
  ustalanie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu Miasta i Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących zwrotu bonifikat udzielonych najemcom przy sprzedaży lokali,
 • przekazywanie terenów dodatkowych do nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym,
 • prowadzenie zasobu nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa z mocy prawa,
 • wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
 • prowadzenie postępowań spadkowych oraz przejmowanie i zagospodarowanie spadku otrzymanego przez Miasto,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
 • weryfikacja i składanie do sądów wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i Miasta, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu lub wykreślenia tego prawa,
 • kompletowanie i analiza dokumentacji niezbędnej do sporządzania wniosków do sądu o stwierdzenie nabycia spadków lub zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa bądź Miasta,
 • prowadzenie spraw z zakresu roszczeń rewindykacyjnych,
 • gromadzenie dokumentacji oraz regulacja stanów prawnych nieruchomości, które na podstawie międzynarodowych umów indemnizacyjnych przeszły na własność Skarbu Państwa,
 • administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie decyzji, zarządzeń i innych rozstrzygnięć Prezydenta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • sporządzanie i przekazywanie Wojewodzie Pomorskiemu sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
Metryczka publikacji