Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Bezpieczeństwa Publicznego

Z-ca Dyrektora Wydziału, Kierownik:
ul. Wyspiańskiego 9A, 80-432 Gdańsk
pokój nr 113b
tel.: (+48 58) 778 60 32
fax: (+48 58) 778 60 49
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania do których należy planowanie i inicjowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności:

 • zapewnienie usług parkingowych i holowniczych związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w tym:
  • prowadzenie procedury przejęcia pojazdów na rzecz Miasta
  • przygotowywanie wniosku do sądu o przeniesieniu własności pojazdu na Miasto
  • wycena pojazdu
  • wydawanie decyzji administracyjnych zobowiązujących właścicieli i osoby dysponujące pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego do zwrotu poniesionych kosztów z tytułu odstąpienia od usunięcia pojazdu lub kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu
  • przeprowadzenie licytacji lub utylizacji pojazdów
 • udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym z tytułu:
  • obowiązku zapłaty kosztów powstałych w związku z odstąpieniem od usunięcia pojazdu w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym
  • obowiązku zapłaty kosztów w związku z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz utylizacją pojazdu, powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • planowanie i realizacja zamówień publicznych Wydziału dla potrzeb bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym prowadzenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30000 euro
 • realizacja zadań w zakresie planowania, wykonania, rozliczania budżetu Wydziału oraz nadzór nad środkami finansowymi przekazywanymi dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP), Straży Miejskiej (SM) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), a w szczególności:
  • przygotowywanie projektów budżetu w zakresie dochodów i wydatków Wydziału oraz udział w przygotowywaniu projektów budżetu KM PSP i SM
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych
  • analiza sprawozdań jednostkowych KM PSP i SM oraz opracowywanie zbiorczych półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych Wydziału
  • rozliczanie płatności wynikających z zawartych umów w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych Wydziału,
  • sporządzanie wniosków o przekazanie środków pieniężnych dla KM PSP i SM
  • obsługa finansowa jednostek OSP
  • sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych
  • sporządzanie tygodniowych harmonogramów płatności Wydziału
 • prowadzenie spraw związanych z wnioskami, skargami mieszkańców dotyczącymi funkcjonowania i sposobu działania SM
 • wykonywanie czynności zlecanych przez merytorycznego Zastępcę Prezydenta w zakresie kontroli Straży Miejskiej
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie zadań Wydziału.
Metryczka publikacji