Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Architektury - Śródmieście

p.o. Kierownika: Anna Kolas
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 460
nr wew. 6 460
tel.: (+48 58) 323 6 460
e-mail: anna.kolas@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w procedurze wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
  • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z organami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa
  • przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na budowę
  • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
  • przygotowywanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów oraz w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów,
  • wydawanie innych decyzji i postanowień wynikających z przepisów szczególnych
  • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę
  • przyjmowanie zgłoszeń robót rozbiórkowych i przygotowywanie pozwoleń na rozbiórkę
  • udzielanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych
  • interpretacja ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w odniesieniu do nieruchomości będących w terytorialnym zakresie działania referatu.

Dzielnice: Śródmieście (Gł. Miasto, Dolne Miasto), Biskupia Górka, Orunia - Lipce, Olszynka, Rudniki, Przeróbka, Stogi, Sobieszewo Świbno, Nowy Port, Letnica

Metryczka publikacji