Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2017 r., poz. 2237 i 2371).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2018 r. poz. 450), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu  o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem wynosi 1 309 119,00 zł.

Oferty można składać od dnia 05 kwietnia 2018 r do dnia 23 kwietnia 2018 r do godz: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

 

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 26 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np.wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (Program):  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

EDUKACJA ZDROWOTNA / PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Programu: Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

1.

1.7./

2.2. (N),

3.1.2 (A)

Szkolenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia alkoholu i/lub zażywania innych substancji psychoaktywnych oraz podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie (wczesne rozpoznanie i krótka interwencja), rozpoznawanie FAS/FASD.

 

 

grafika

 

 

 

 

21 500

(A)

42 000

(N)

 

 

 

V/VI-XII 2018

 

 

 

personel medyczn

2.

1.14./

2.2. (N)

 

Szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego, w tym wykłady, treningi, warsztaty, konferencje, seminaria.

 

 

grafika

 

 

 

132 815

(N)

 

 

V/VI-XII 2018

personel medyczny,

służby mundurowe,

kuratorzy sądowi,

pracownicy socjalni,

instruktorzy ZHP/ZHR,

trenerzy sportowi

PROFILAKTYKA

Cel Szczegółowy 2 Programu: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych  o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

3.

2.3./

2.3.1. (N)

Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, w szczególności programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

 

 

grafika

 

 

 

 

 

100 000

(N)

 

 

 

 

V/VI-XII 2018

 

 

 

rodzice/ opiekunowie

dzieci i młodzieży

4.

2.6./

3.2.1 (A)

Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ projektów/ działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ ryzykowne.

 

 

grafika

 

 

 

 

100 000

(A)

 

 

 

V/VI-XII 2018

 

mieszkańcy Miasta

Gdańska, w szczególności dzieci

i młodzież, rodzice,

opiekunowie,

nauczyciele

5.

2.10./

2.3.1. (N),

3.2.1. (A)

Nowe inicjatywy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,

w tym NSP.

 

 

grafika

 

 

20 000 (A/N)

 

V/VI-XII 2018

 

 

 

mieszkańcy Miasta Gdańska

6.

2.11./

2.3.1. (N)

Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, skierowanych do dzieci i młodzieży przez:

a. realizacja programów rekomendowanych,

b. prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w tym od NSP i zajęć z elementami socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii, itp.

c. zajęcia rekreacyjno – sportowe, stanowiące integralną część całorocznej pracy profilaktycznej,

d. zajęcia edukacyjno – rozwojowe (warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne itp.) stanowiące integralną część całorocznej pracy profilaktycznej,

e. turnusy terapeutyczne, stanowiące integralną część całorocznej pracy profilaktycznej,

f. prowadzenie profilaktycznych programów rówieśniczych,

g. inne, uzasadnione potrzebami/aktualną sytuacją.

 

 

grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 000

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/VI-XII 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzieci i młodzież oraz rodzice i opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi

7.

2.15./

3.2.2. (A)

Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej – streetworking, partyworking.

 

 

grafika

 

 

179 600

(A)

 

V/VI-XII 2018

dzieci i młodzież, osoby bezdomne

8.

2.17./

3.2.2. (A)

Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ projektów/ działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ ryzykowne.

 

 

grafika

 

 

 

 

150 000

(A)

 

 

 

V/VI-XII 2018

 

 

 

 

środowiska kibiców

REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA (READAPTACJA, REINTEGRACJA)

ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

 

Cel Szczegółowy 3 Programu: Zwiększanie dostępności i skuteczności specjalistycznych świadczeń, usług, interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień.

 

9.

3.8./

3.3. (A)

Zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów (diagnoza, terapia, wsparcie dla rodziców/ opiekunów), w tym przygotowanie warunków do udzielania pomocy (szkolenia/ superwizje pracowników, wyposażenie).

 

 

grafika

 

.

Wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:
  • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
  • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.

 

 

 

43 204

(A)

 

 

 

V/VI-XII 2018

 

rodzice,

opiekunowie, dzieci

z kręgu problemów

FASD

10.

3.9./

3.3. (A)

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 

grafika

 

.

Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:
  • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
  • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.

 

 

200 000

(A)

 

 

 

V/VI-XII 2018

 

ofiary przemocy

domowej

(dorośli i dzieci)

11.

3.11./

3.3. (A)

Realizacja programów/projektów służących rehabilitacji – działań podtrzymujących zmianę u osób uzależnionych po zakończeniu leczenia terapeutycznego, utrwalających efekty leczenia, służących zdrowieniu oraz pomagających   w podejmowaniu i realizacji zadań wynikających  z pełnienia ról społecznych oraz integrujących osoby uzależnione  ze społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem (wsparcie działalności klubów abstynenta).

 

 

grafika

 

.

Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:
  • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
  • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.

 

 

 

 

150 000

(A)

 

 

 

 

 

V/VI-XII 2018

 

 

 

 

osoby uzależnione

od alkoholu

i członkowie ich

rodzin

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajduja się z Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

Osoba do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Starszy Inspektor Joanna Buchholc, tel.: 58-323-67-48, e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl

.

W przypadku problemów technicznych z obsługą systemu informatycznego Witkac.pl istnieje możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego w celu wyjaśnienia wątpliwości. Terminy dyżurów:

  • 11.04.2018r. i 18.04.2018r. (środy) w godz. 15.00-17.00;
  • 12.04.2018r. i 19.04.2018r. (czwartki) w godz. 14.00-16.00.

Uwaga! Na spotkanie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerami telefonów: 58 323 67 30, 58 323 67 48, 58 323 67 79.

Metryczka publikacji