Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2017 r., poz. 2237 i 2371).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2018 wynosi 1 408 100,00 zł, w tym środki przeznaczone na zadania roczne wynoszą 903 100,00 zł, a środki przeznaczone na zadania wieloletnie w 2018 roku wynoszą 505 000,00 zł;
  • 2019 wynosi 800 000,00 zł;
  • 2020 wynosi 800 000,00 zł.

Oferty można składać od dnia 05 kwietnia 2018 r do dnia 23 kwietnia 2018 r do godz: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie Witkac.pl.

 

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 26 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np.wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Cel główny 1 Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (NPOZP): Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb.

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego
w Gdańsku.

Lp.

nr zadań
z NPZ
w ramach celu operacyjnego 3 / cel szczegółowy
i nr zadań
z NPOZP

Opis zadania konkursowego i nr zadań z  Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Programu)

 

Termin

BENEFICJENCI

PREWENCJA – 600 000 zł

300 000 zł – 2018 rok

150 000 zł – 2019 rok

150 000 zł – 2020 rok

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - Podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

1.

zadania 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.13 / cel szczegółowy c zadanie 2, cel szczegółowy d zadanie 4

Prewencja:

- 1.1. Promocja zdrowia i aktywnego trybu życia;

- 1.2 Promocja zdrowia psychicznego;

- 1.4 Promocja zdrowego środowiska życia;

- 1.6  Prewencja zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych;

- 1.7 Promocja aktywnego starzenia;

- 1.10 Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym zaburzeń jedzenia, uzależnień od pornografii, seksu, hazardu, Internetu i gier komputerowych;

- 1.11 Przeciwdziałanie nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych.

 

 

grafika

 

 

V/VI-XII 2018

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

2.

zadania 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.13 / cel szczegółowy c zadanie 2, cel szczegółowy d zadanie 4/

Prewencja:

- 1.2 Promocja zdrowia psychicznego;

- 1.6  Prewencja zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych.

 

 

grafika

 

V/VI 2018 -XII 2020

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

INTERWENCJA – 700 000 zł

300 000 zł – 2018 rok,

200 000 zł – 2019 rok

200 000 zł – 2020 rok

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - Rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

3.

zadania 1.5,

2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 / cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 1, 2

 

Interwencja:

- 2.1 Prowadzenie pogłębionej holistycznej/systemowej diagnozy funkcjonalnej;

- 2.2 Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób potrzebujących, ich rodzin i opiekunów oraz otoczenia;

- 2.3 Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu;

- 2.4 Upowszechnienie środowiskowych form interwencji.

 

 

grafika

 

 

 

V/VI-XII 2018

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku.

4.

zadania

 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 / cel szczegółowy b zadanie  2

 

Interwencja:

- 2.1 Prowadzenie pogłębionej holistycznej/systemowej diagnozy funkcjonalnej;

- 2.2 Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób potrzebujących, ich rodzin i opiekunów oraz otoczenia.

 

 

grafika

 

V/VI 2018 -XII 2020

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni: ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku.

INTEGRACJA – 1 325 100 zł

625 100 zł – 2018 rok

350 000 zł – 2019 rok

350 000 zł – 2020 rok

Cel Szczegółowy 3 Programu: Integracja - Utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości.

5.

zadania 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.13 / cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 1, zadanie 2, cel szczegółowy e zadanie 2

 

 

 

 

Integracja:

- 3.1 Inicjowanie i wspieranie specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami
i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów w tym: opieki psychiatrycznej, psychogeriatrycznej, rehabilitacji długoterminowej itp.;

- 3.3 Przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla adresatów Programu;

- 3.8 Realizacja działań mających na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży dotkniętych kryzysem psychicznym specjalistycznych oddziaływań sprzyjających integracji
w środowisku szkolnym;

- 3.11 Wsparcie i realizacja programów skierowanych do rodzin i opiekunów osób z zburzeniami psychicznymi oraz ich otoczenia.

 

 

grafika

 

 

 

V/VI – XII 2018

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

6.

zadania 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 /

cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 1, zadanie 2

Integracja:

- 3.1 Inicjowanie i wspieranie specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami
i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów w tym: opieki psychiatrycznej, psychogeriatrycznej, rehabilitacji długoterminowej itp.;

- 3.3 Przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla adresatów Programu.

 

 

grafika

 

 

 

 

V/VI 2018-XII 2020

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE – 383 000 zł

183 000 zł – 2018 rok

100 000 zł – 2019 rok

100 000 zł – 2020 rok

Cel Szczegółowy 4 Programu: Koordynacja - Zbudowanie systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

7.

zadanie 3.5 / cel szczegółowy d zadanie 3

 

Koordynacja:

- 6  Prowadzenie badań i analiz na poziomie samorządu
w zakresie bieżących potrzeb i dostępnej oferty wsparcia
w obszarze ochrony zdrowia psychicznego (ewaluacja Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za lata 2016 – 2017);

- 7  Wsparcie działań naukowo - badawczych dotyczących problemu zaburzeń psychicznych i rozwojowych, uzależnień i innych obszarów zdrowia psychicznego (ewaluacja Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za lata 2016-2017).

 

 

grafika

 

 

 

V/VI-VIII 2018

Bezpośredni:

Jednostki organizacyjne

Miasta oraz wszystkie

inne podmioty

wykonujące zadania na

rzecz osób
w trudnościach
i kryzysach

psychicznych oraz
z zaburzeniami

psychicznymi.

Pośredni:

mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny, opiekunowie
i otoczenie społeczne.

8.

zadania 2.2, 2.11, 2.13, 3.6   / cel szczegółowy b zadanie 3, cel szczegółowy d zadanie 1, 3 

Koordynacja:

- 4.3 Powołanie Gdańskiego Forum na Rzecz Zdrowia Psychicznego;

- 4.4  Wspieranie działań edukacyjnych, podnoszenia wiedzy
i kompetencji oraz wsparcie (superwizja, szkolenia, programy edukacyjne) kadry podmiotów zaangażowanych w działania związane z ochroną zdrowia psychicznego (z obszaru ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, mieszkalnictwa, wymiaru sprawiedliwości, decydentów, środowisk naukowych, akademickich i innych);

- 9 Wzmocnienie potencjału podmiotów (w tym organizacji pozarządowych) działających w obszarze zdrowia psychicznego poprzez wsparcie kompetencji kadrowych, wsparcie finansowe
i organizacyjne;

-10  Wzmocnienie partycypacji i upodmiotowienia osób
z zaburzeniami psychicznymi;

- 11  Wspieranie inicjatyw samopomocowych osób dotkniętych kryzysem psychicznym i ich rodzin;

-15 Budowanie sieci współpracy między podmiotami z różnych sektorów w zakresie prewencji zaburzeń i realizacji działań

w zakresie interwencji i integracji (podmiotów z obszarów: ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy,

aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, wymiaru sprawiedliwości, decydentów, środowisk naukowych i innych).

 

 

grafika

 

V/VI- XII 2018

Bezpośredni:

mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska,
w tym jednostki organizacyjne

Miasta oraz wszystkie

inne podmioty

wykonujące zadania na rzecz osób
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami

psychicznymi.

 

9.

zadanie 3.5 / cel szczegółowy d zadanie 3, 4

Koordynacja:

- 4.4. Utworzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego informującego o dostępnych usługach z zakresu zdrowia psychicznego.

 

 

grafika

 

 

V/VI 2018 -XII 2020

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się z Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

.

Osoba do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

Adrianna Jaworska, tel.: 58-323-67-79, e-mail: adrianna.jaworska@gdansk.gda.pl

.

W przypadku problemów technicznych z obsługą systemu informatycznego Witkac.pl istnieje możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego w celu wyjaśnienia wątpliwości. Terminy dyżurów:

  • 11.04.2018r. i 18.04.2018r. (środy) w godz. 15.00-17.00;
  • 12.04.2018r. i 19.04.2018r. (czwartki) w godz. 14.00-16.00.

Uwaga! Na spotkanie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerami telefonów: 58 323 67 30, 58 323 67 48, 58 323 67 79.

Metryczka publikacji