Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Polubowne formy rozstrzygania sporów w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.), spór cywilnoprawny między konsumentem, a dostawcą usług telekomunikacyjnych  oraz usług pocztowych, może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek konsumenta po wyczerpaniu przez niego procedury reklamacyjnej u operatora.

Warto również wiedzieć, że zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona przez operatora w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że ta reklamacja została uwzględniona. Taką samą sankcję wywołuje nieudzielenie przez operatora pocztowego odpowiedzi na reklamację lub odwołanie od niej w terminie 30 dni (par. 14 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej).

W celu podjęcia postępowania pozasądowego należy dostarczyć do Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w województwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta wniosek, zawierający dane stron sporu, opis problemu oraz kserokopie dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

Szczegółowe informacje na ten temat, a także dane teleadresowe Delegatur UKE, znaleźć można na stronie internetowej www.cik.uke.gov.pl  – centrum informacji konsumenckiej.

Jak złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej? 

Metryczka publikacji