Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  • 11) edukacja, oświata i wychowanie:

a) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

b) organizacja koncertu finałowego kończącego edycję Akademii Gdańskich Lwiątek

  • 13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

a) edukacja ekologiczna dla mieszkańców Gdańska,

b) zwiększenie bioróżnorodności miasta Gdańska;

  • 16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
  • a) prowadzenie zajęć aktywizujących,
  • b) Gdańsku Fundusz Senioralny,

c) organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku Seniora;

  • 17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców:

b) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, promowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji;

  • 18) promocja i organizacja wolontariatu:

b) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji;

  • 19) działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje:

a) prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych,

c) organizacja debat, seminariów i konferencji;

  • 21) wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności;
  • 22) pozostała działalność. 
Do pobrania: 
Metryczka publikacji