Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” - WRS - dogrywka

Na podstawie Zarządzenia nr 407/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 marca 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać od dnia 10 marca 2018 r do dnia 30 marca 2018 r do godz: 15:00

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

11) edukacja, oświata i wychowanie - 30 000 zł:

b) organizacja koncertu finałowego kończącego edycję Akademii Gdańskich Lwiątek;

 

 

 

 

16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 100 000 zł 

c) Gdański samorządowy model systemu Teleopieki Domowej (rozszerzenie pilotażu) 

 

 

 

 

18 ) działalności na rzecz integracji cudzoziemców: 250 000 zł 

a) wsparcie imigrantów w zakresie integracji, informacji i pomocy prawnej, mieszkaniowej, zawodowej, nauki języka i w sytuacjach kryzysowych, w tym grup o szczególnych potrzebach, jak osoby w procedurze uchodźczej i Romowie migrujący

 

 

 

 

19) promocja i organizacja wolontariatu: 

b) przygotowanie wolontariuszy w ramach organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy na jubileusz 100 - lecia Związku Harcerstwa Polskiego - 200 000 zł,

f) promocja wolontariatu w szkołach – 15 000 zł

 

 

 

 

20) działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje: 70 000 zł

a) prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych: inkubacja, wielobranżowe doradztwo dla organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych

 

 

 

 

22) Wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony  ludności25 000 zł 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert (1.32 MB)

Instrukcja tworzenia konta w systemie witkac (872.34 KB)

Instrukcja składania oferty w systemie witkac (2.59 MB)

Metryczka publikacji