Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” - WRS - regranting

Na podstawie Zarządzenia nr 2079/2017 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2017 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku w zakresie regrantingu. 

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/ów zwanego/ych dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909)


Konkursy na mikrodoatcje zwane dalej Funduszami obejmują obszary:


11) Edukacji, oświaty i wychowania:
a) Gdański Fundusz Młodego Gdańszczanina –  w zakresie:
 inicjatyw młodzieżowych,
 edukacji nieformalnej,
 wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;


16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Gdański Fundusz Senioralny;


21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:
a) Gdański Fundusz Sąsiedzki – w zakresie:
 obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym,
 prowadzenia dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku,
 wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 9 stycznia 2018 r. do godz. 16:00 

 

 

 

Do pobrania:

Szczegółowe warunki otartego konkursu ofert (1.17 MB)

Instrukcja wypełniania i składania oferty w systemie witkac.pl (2.59 MB)

Instrukcja zakładania konta w systemie witkac.pl (872.34 KB)

Metryczka publikacji