Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zgodnie z częścią XIV załącznika nr 1 do Zarządzenia  Nr 1661/17 Prezydenta  Miasta Gdańska z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu konkursu ofert na realizację przez podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 i Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020, informuję o jego rozstrzygnięciu.

 

Szczegółowe wyniki rozstrzygnięcia konkursu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 

 

Rozstrzygnięcie zostanie opublikowane:

a)   w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska,

b)   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

c)   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Informuję jednocześnie o sposobie odwołania się od rozstrzygniecia konkursu.

  1. Oferentom przysługuje możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu.
  2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska,
    za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, w terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ogłaszającego: Urząd Miejski, Wydział Rozwoju Społecznego, 80 – 103  Gdańsk, ul. Kartuska 5,  o terminie złożenia odwołania decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
  4. Odwołanie będzie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż przed publikacją ostatecznych wyników konkursu.
Do pobrania:

 

 

Metryczka publikacji