Publikacja archiwalna

Ogłoszenie II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza II otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadania:

1)      realizacja programów szkolenia sportowego,

2)      pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację w/w zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 87000 zł.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  31 października 2016 roku w siedzibie ogłaszającego II uzupełniający konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku- Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14,15,16 i 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Załączniki:

1.Ogłoszenie o II otwartym uzupełniającym konkursie ofert (17.56 KB)

2.Szczegółowe warunki II otwartego uzupełniającego konkursu ofert (22.33 KB)

3.Oferta (110 KB)

4.Wzór umowy (134.9 KB)

5.Sprawozdanie z realizacji zadania (84.5 KB)

Metryczka publikacji