Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Nowe zasady sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Ustawą z dnia 26 maja 2023r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U z dnia 31.07.2023r. poz.1463), która weszła w życie w dniu 31 sierpnia 2023r. wprowadzono nowe zasady sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Przewidziane zostały dwa tryby sprzedaży nieruchomości gruntowej:

 • Sprzedaż na wniosek użytkownika wieczystego;
 • Sprzedaż na żądanie użytkownika wieczystego (roszczenie)

 Zasady wspólne dla obydwu trybów:

 • wniosek lub żądanie o sprzedaż nieruchomości powinni złożyć wszyscy jej użytkownicy wieczyści (w przypadku osób fizycznych wymaga to przeprowadzenia ewentualnych postępowań spadkowych po użytkownikach wieczystych);
 • sprzedaż odbywa się w trybie cywilnoprawnym, czyli w wyniku zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości;
 • przed zawarciem umowy sprzedaży Prezydent Miasta Gdańska sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego na okres 3 tygodni.

 Sprzedaż na wniosek użytkownika wieczystego:

       Zasady ogólne

 • sprzedaż nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
 • sprzedaż może nastąpić wyłącznie na wniosek użytkownika wieczystego; czas złożenia wniosku jest nieograniczony;
 • Prezydent Miasta Gdańska i Wojewoda Pomorski mogą odmówić sprzedaży nieruchomości;
 • następuje wycena wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej;
 • Wojewoda Pomorski w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa w drodze zarządzenia, a Rada Miasta Gdańska w odniesieniu do nieruchomości Gminy Miasta Gdańska w drodze uchwały ustalają zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste;
 • zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LXX/1816/23 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zasad przeznaczania oraz warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkowników wieczystych sprzedaż prawa własności nieruchomości Gminy Miasta Gdańska jest wyłączona w przypadkach:
 • przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;
 • planowanych na nieruchomości inwestycji publicznych lub realizacji celów użyteczności publicznej, lub gdy nieruchomość jest niezbędna do realizowania zadań własnych Miasta;
 • gdy użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, w tym ma zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;
 • gdy użytkownik wieczysty posiada zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cena sprzedaży

 • nieruchomości gruntowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (grunty Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa):
 • cena odpowiada kwocie stanowiącej iloczyn dwudziestokrotności dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
 • nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:
 • cena odpowiadająca wartości nieruchomości (grunty Gminy Miasta Gdańska),
 • cena zostanie określona w Zarządzeniu Wojewody Pomorskiego (grunty Skarbu Państwa);
 • na wniosek użytkownika wieczystego cenę nieruchomości lub jej części wpisanych do rejestru zabytków obniża się ustawowo o 50%, mają wówczas zastosowanie przepisy o pomocy publicznej;
 • jeżeli cena sprzedaży nieruchomości gruntowej jest niższa niż jej wartość, to zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej. Dopuszczalny poziom pomocy publicznej de minimis nie może w sumie przekraczać równowartości 200.000 EURO w przeciągu ostatnich 3 lat. Wartość pomocy publicznej odpowiada różnicy miedzy wartością nieruchomości gruntowej, a ceną sprzedaży;
 • Jeżeli wartość pomocy publicznej przekracza dopuszczalny limit pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wartości nieruchomości gruntowej, która może zostać uiszczona w pełnej wysokości w terminie 14 dni od nabycia nieruchomości, albo w ratach rocznych płatnych przez okres nie dłuższy niż 20 lat. Niespłacona, rozłożona na raty, część ceny podlega oprocentowaniu według stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych;
 • do ceny sprzedaży doliczany jest podatek VAT.

Sprzedaż na żądanie użytkownika wieczystego (roszczenie)

Zasady ogólne

 • do dnia 31 sierpnia 2024r. użytkownik wieczysty może wystąpić z żądaniem sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej mu w użytkowanie wieczyste;
 • roszczenie nie przysługuje użytkownikowi wieczystemu:
 • jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31.12.1997r.,
 • jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste (w tym ma zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste),
 • w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich,
 • jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego,
 • w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
 • jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Cena sprzedaży

zasady wspólne dla nieruchomości Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa

 • następuje wycena wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, chyba że w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy użytkownik wieczysty przyjął ofertę nowej wysokości opłaty rocznej, to do ustalenia ceny sprzedaży przyjmuje się wartość nieruchomości, która była podstawą ustalenia zaktualizowanej opłaty rocznej;
 • na wniosek użytkownika wieczystego cenę nieruchomości lub jej części wpisanych do rejestru zabytków obniża się ustawowo o 50%, mają wówczas zastosowanie przepisy o pomocy publicznej;
 • jeżeli cena sprzedaży nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej jest niższa niż jej wartość, to zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej. Dopuszczalny poziom pomocy publicznej de minimis nie może w sumie przekraczać równowartości 200.000 EURO w przeciągu ostatnich 3 lat. Wartość pomocy publicznej odpowiada różnicy miedzy wartością nieruchomości gruntowej, a ceną sprzedaży;
 • Jeżeli wartość pomocy publicznej przekracza dopuszczalny limit pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wartości nieruchomości gruntowej, która może zostać uiszczona w pełnej wysokości w terminie 14 dni od nabycia nieruchomości, albo w ratach rocznych płatnych przez okres nie dłuższy niż 20 lat. Niespłacona, rozłożona na raty część ceny podlega oprocentowaniu według stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych;
 • do ceny sprzedaży doliczany jest podatek VAT.

nieruchomości Gminy Miasta Gdańska

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LXX/1817/23 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie warunków sprzedaży na żądanie użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste:

 • nieruchomości gruntowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:
 • cena odpowiada kwocie stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, liczby lat pozostałych do wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na dzień wniesienia żądania oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży,
 • cena odpowiada wartości nieruchomości, gdy sposób korzystania z nieruchomości jest niezgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub gdy użytkownik wieczysty posiada zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska z tytułu podatku od nieruchomości, lub opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:
 • cena odpowiadająca wartości nieruchomości.

nieruchomości Skarbu Państwa:

 • cenę nieruchomości płatnej jednorazowo ustala się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn dwudziestokrotności dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
 • cenę nieruchomości rozłożonej na raty ustala się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn dwudziestopięciokrotności dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
 • od ceny nieruchomości udziela się bonifikaty w wysokości 90% na wniosek użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną:
 • w stosunku, do której orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia,
 • zamieszkującą w dniu wystąpienia z żądaniem sprzedaży z osobami wskazanymi w punkcie powyżej, będącą ich opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym,
 • będącej członkiem rodziny wielodzietnej z co najmniej trójką dzieci (Karta Dużej Rodziny).

Wniosek o sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego (26.37 KB, docx)

Wniosek o sprzedaż na żądanie użytkownika wieczystego (26.31 KB, docx)

 

Metryczka publikacji