Kredyt konsumencki

Dnia 18 grudnia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 ze zm.), która wprowadziła kilka istotnych zmian, w stosunku do wcześniejszych przepisów. Ponadto 11 marca 2016r. weszły w życie przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które wprowadzają do ustawy o kredycie konsumenckim istotne regulacje m.in. w zakresie kosztów pożyczek i kredytów.

Umowa o kredyt konsumencki to obecnie umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie obcej. Kredyt konsumencki to nie tylko kredyt bankowy, ale również umowa pożyczki, zawarta z firmą pożyczkową, czy spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową.

W przypadku firm pożyczkowych nowe przepisy nałożyły dodatkowo wymóg prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz posiadania kapitału zakładowego w wysokości min. 200.000 zł. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem firmy pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Obecnie maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może przekroczyć stawki obliczonej według wzoru, zamieszczonego w ustawie o kredycie konsumenckim. Zostały one ograniczone do sumy 25 proc. kwoty pożyczki i 30 proc. za każdy rok umowy, a wszystkie koszty łącznie nie będą mogły przekroczyć równowartości wypłaconej pożyczkobiorcy kwoty.

Wprowadzone zostały również limity dotyczące maksymalnych odsetek za opóźnienie w spłacie zobowiązań. Nie mogą one przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe za opóźnienie uregulowane są w art. 481 Kodeksu cywilnego i aktualnie wynoszą 7% w skali roku (tj. 5,5 punktów procentowych + wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, aktualną wysokość stóp procentowych NBP można sprawdzić tutaj.)

Nowe przepisy nakładają także na przedsiębiorców obowiązek zwrotu konsumentowi wszelkich opłat i kosztów, wpłaconych przez niego przed zawarciem umowy o kredyt, jeżeli kredyt nie zostanie wypłacony w terminie lub gdy umowa kredytu nie zostanie zawarta.

W przypadku umowy o kredyt w walucie obcej, konsument może dokonywać spłaty rat kredytu bezpośrednio w tej walucie i kredytodawca nie może w związku z tym wprowadzać dla konsumenta dodatkowych ograniczeń ani nakładać na niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a jeżeli nie otrzymał przed zawarciem umowy wszystkich informacji dotyczących kredytu, wskazanych w ustawie, to może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia mu tych informacji. Aby odstąpienie było skuteczne, wystarczy, że konsument wyśle je na podany przez kredytodawcę adres przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy, konsument nie ponosi żadnych kosztów, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez kredytodawcę na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. Jeżeli kredyt został wypłacony przed odstąpieniem od umowy, konsument zobowiązany jest zwrócić otrzymaną kwotę wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty, w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

W przypadku, gdy konsument zaciągnął kredyt na zakup towaru lub usługi, to odstąpienie od umowy sprzedaży jest skuteczne także wobec umowy o kredyt konsumencki. Jeżeli kredyt został już wypłacony na rzecz sprzedawcy, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić bankowi otrzymane środki.

W przypadku gdy towar został wydany konsumentowi przed odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, sprzedawca zachowuje roszczenie o zapłatę ceny przez konsumenta, chyba że konsument niezwłocznie zwróci towar, a sprzedawca go przyjmie; w takim przypadku umowa o nabycie towaru wygasa. Warunki dotyczące przyjęcia przez sprzedawcę towaru określa umowa między sprzedawcą a konsumentem. W przypadku umowy o świadczenie usług konsument powinien zwrócić usługodawcy wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Zakazane jest uzależnianie prawa do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki od zwrotu towaru przez konsumenta.

W przypadku umowy o kredyt konsumencki zawartej na czas określony, przez cały czas jej obowiązywania, konsument ma prawo do otrzymania - na wniosek, w każdym czasie i bezpłatnie - harmonogramu spłaty. Ma także prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, jednakże kredytodawca może ustalić prowizję za wcześniejszą spłatę na zasadach opisanych w ustawie.

Kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania jego wcześniejszej spłaty w całości.

Metryczka publikacji