Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Komunikat WBMiP

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - otrzymywanie decyzji wymiarowej drogą elektroniczną
 • Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych (RODO) - informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób fizycznych do celów podatków i opłat (13.43 KB)
 • Od dnia 1 stycznia 2016 roku podatek od nieruchomości, rolny i leśny do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej (najbliższej) raty.
 • Od dnia 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.
 • W celu łatwiejszego i szybszego kontaktu przypominamy, że w drukach informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przewidziane zostały rubryki do wskazania nr telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 • Opodatkowanie części wspólnych.
  Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Powierzchnię nieruchomości wspólnej w budynkach należy wskazać w druku informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 w pozycji D.2.

  Sposób wyliczenia:

   

  udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej wskazany w akcie notarialnym lub księdze wieczystej

  x

  powierzchnia użytkowa nieruchomości wspólnej (informacja od zarządcy nieruchomości wspólnej lub z dokumentacji architektoniczno-budowlanej lub z aktu notarialnego)

  =

  powierzchnia do wykazania w pozycji D.2. informacji IN-1

          Np.  10.000/1.000.000 x 2500 m2 = 25 m2

 • Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości miejsc postojowych, garaży.

  1. GARAŻE STANOWIĄCE ODRĘBNE NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANE SĄ STAWKĄ DLA BUDYNKÓW POZOSTAŁYCH.
  Zaliczamy do nich garaże wolnostojące lub znajdujące się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, które stanowią przedmiot odrębnej własności (mają założoną odrębną księgę wieczystą). Podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zgodnie z Uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012r., sygn. akt II FPS 4/11).
  Minister Finansów w interpretacji ogólnej PL/LS/833/40/SIA/12/122 z dnia 26.04.2012 r. potwierdza, iż „w świetle art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej dla budynków pozostałych.

  2. PRZYNALEŻNE DO LOKALI MIESZKALNYCH OPODATKOWANE SĄ STAWKĄ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI
  Wszystkie garaże przynależne do lokalu mieszkalnego tzn. wpisane do tej samej księgi wieczystej, co lokal mieszkalny, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Metryczka publikacji