Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Biurem Prezydenta w zakresie międzynarodowej współpracy kulturalnej, tworzenia długo i krótkofalowej polityki związanej z organizacją i promocją strategicznych projektów kulturalnych Miasta, w tym w zakresie organizacji obchodów ważnych rocznic, uroczystości
  i spotkań
 • Biurem Prezydenta oraz Wydziałem Infrastruktury w zakresie organizacji obchodów ważnych rocznic, uroczystości i spotkań
 • Wydziałem Edukacji w zakresie tworzenia i realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie planowania nowych inwestycji kulturalnych, wyznaczania priorytetów inwestycyjnych z zakresu kultury oraz projektów kulturalnych finansowanych z funduszy zewnętrznych
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej
 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie spraw pracowniczych kierowników jednostek kultury podległych Miastu
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Gdańskimi Nieruchomościami w zakresie opracowywania zasad i przydzielania artystom lokali na prowadzenie działalności twórczej, oraz wnioskowania i przedkładania propozycji zagospodarowania nieruchomości (w tym zwalnianych nieruchomości)
 • Biurem Rozwoju Gdańska, Wydziałem Skarbu i Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie planowania i opiniowania funkcji kulturalnych w przestrzeni miejskiej
 • Strażą Miejską w zakresie zapewnienia ładu i porządku podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Miasto
  organami dzielnic Miasta w zakresie działalności placówek kultury oraz wspierania wydarzeń kulturalnych inicjowanych przez rady jednostek pomocniczych Miasta
 • z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ich agendami, a także z uczelniami, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie projektów kulturalnych
 • Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Zarządem Transportu Miejskiego w zakresie zmian komunikacyjnych (zamknięcia bądź wyłączenia z ruchu ulic) podczas imprez plenerowych i ustaleń dotyczących wprowadzenia dodatkowej komunikacji
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego nadzorowanych przez Miasto instytucji kultury
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia
 • Biurem ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich w zakresie planowania nowych miejskich inwestycji kulturalnych
 • Biurem Energetyki w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 • Gdańską Organizacją Turystyczną przy projektowaniu i realizacji zadań z zakresu turystyki kulturowej
 • Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie realizacji społecznych projektów kulturalnych.
Metryczka publikacji