Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 

 • Wydziałem Geodezji w zakresie określania stanu prawnego nieruchomości;
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Biurem Architekta Miasta w zakresie rozwoju urbanistyczno-architektonicznego Miasta;
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu;
 • Wydziałem Środowiska w zakresie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych inwestycji;
 • Wydziałem Skarbu w zakresie prawa do dysponowania na cele budowlane gruntami na terenach komunalnych, wydawania dokumentów i opinii w sprawie zasadności nabywania przez cudzoziemców nieruchomości oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości;
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie opiniowania rozwiązań projektowanych przekształceń i modernizacji obiektów komunalnych, adaptacji części nieruchomości wspólnej, zmiany przeznaczenia lokali i części nieruchomości wspólnej, wydawania opinii urbanistycznych dotyczących lokalizacji targowisk, informacji sieciowej oraz inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej;
 • Wydziałami Skarbu i Geodezji w zakresie ustalania sprzedanych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie dopuszczania do użytkowania strzelnic;
 • Centrum Partnerstwa i Biznesu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy;
 • Wydziałami Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Społecznego, Polityki Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biurem Rozwoju Gdańska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, w zakresie opracowywania wieloaspektowych analiz o stanie Miasta pod kątem identyfikacji zjawisk kryzysowych i ich przyczyn;
 • Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie opiniowania rozwiązań projektowanej infrastruktury technicznej i drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej;
 • Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej;
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu;
 • Biurem ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich w zakresie zgodności inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Metryczka publikacji