Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Geodezji w zakresie określania stanu prawnego nieruchomości
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Biurem Architekta Miasta w zakresie rozwoju urbanistyczno-architektonicznego Miasta
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie planowania inwestycji oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu
 • Wydziałem Środowiska w zakresie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych inwestycji
 • Wydziałem Skarbu w zakresie prawa do dysponowania na cele budowlane gruntami na terenach komunalnych, wydawania dokumentów i opinii w sprawie zasadności nabywania przez cudzoziemców nieruchomości oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie opiniowania rozwiązań projektowanych przekształceń i modernizacji obiektów komunalnych, adaptacji części nieruchomości wspólnej, zmiany przeznaczenia lokali i części nieruchomości wspólnej, wydawania opinii urbanistycznych dotyczących lokalizacji targowisk, informacji sieciowej oraz inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej
 • Wydziałami Skarbu i Geodezji w zakresie ustalania sprzedanych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy
 • Wydziałami Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Społecznego, Edukacji, Polityki Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biurem Rozwoju Gdańska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, w zakresie opracowywania wieloaspektowych analiz o stanie Miasta pod kątem identyfikacji zjawisk kryzysowych i ich przyczyn
 • Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie opiniowania rozwiązań projektowanej infrastruktury technicznej i drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej
 • Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych i Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie zgodności inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryczka publikacji