Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział Rozwoju Społecznego współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej
 • Wydziałem Edukacji w zakresie realizacji działań z obszaru polityki społecznej, w szczególności: zdrowia publicznego, aktywności lokalnej, pieczy zastępczej
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie danych demograficznych
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie tworzenia polityki mieszkaniowej, w tym dla osób o szczególnych potrzebach, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnienia lokali Miasta dla rodzin narodowości polskiej (repatriantów) osiedlonych w Gdańsku, inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej, wnioskowania i przedkładania propozycji zagospodarowania nieruchomości (w tym zwalnianych nieruchomości), zapewniania lokali na potrzeby pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, zapewnienia lokali na potrzeby realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez Miasto i udostępnianym organizacjom na realizację zadań statutowych, a także w zakresie poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miastu
 • Biurem Prezydenta oraz Biurami Prezydenta ds. Kultury i ds. Sportu w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, prowadzonych akcji edukacyjnych i społecznych, organizacji
  uroczystości, spotkań i imprez oraz realizacji społecznych projektów kulturalnych
 • Biurem ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami w zakresie aktywności lokalnej, w szczególności domów i klubów sąsiedzkich
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań związanych z obszarem polityki społecznej, w szczególności zdrowia publicznego, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej
 • Biurem Energetyki w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 • organami dzielnic Miasta w zakresie działalności podległych placówek
 • Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskimi Nieruchomościami w zakresie stanu technicznego obiektów wykorzystywanych do realizacji zadań polityki społecznej
 • wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta przy przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w obszarze rozwoju społecznego oraz w innych obszarach polityki Miasta w zakresach posiadających elementy wspólne z obszarem rozwoju społecznego oraz przy
  wdrażaniu Modelu na Rzecz Równego Traktowania i Modelu Integracji Imigrantów
 • Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie rejestrowania placówek systemu pieczy zastępczej, placówek pomocy społecznej oraz integracji społecznej
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w sprawach wykluczenia społecznego, przeciwdziałania bezrobociu oraz fundacjami realizującymi zadania z zakresu wychowania
 • innymi podmiotami publicznymi, społecznymi, biznesowymi w zakresie tworzenia i realizacji polityki społecznej Miasta;
 • współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Wydział Rozwoju Społecznego wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 • Gdańskiego Centrum Świadczeń
 • Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
 • Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 • Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku
 • Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego i jednostek obsługiwanych:
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Piaskowy Dom”
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Morski Dom”
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Wichrowy Dom”
 • Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego.
 • Gdańskich Domów dla Dzieci
 • Domu Pomocy Społecznej „Polanki”
 • Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”
 • Domu Pomocy Społecznej „Orunia”.
Metryczka publikacji