Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział Kadr i Organizacji współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

  • Biurem Rady Miasta Gdańska, Biurem Informatyki oraz Wydziałami Spraw Obywatelskich, Infrastruktury i Rozwoju Społecznego w zakresie wyborów i referendów;
  • Biurem Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych;
  • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
  • Biurem Audytu i Kontroli w zakresie ochrony danych osobowych i szkoleń bhp;
  • merytorycznymi wydziałami w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, nie posiadających osobowości prawnej;
  • ze szkołami kierującymi uczniów na praktyki do Urzędu;
  • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
  • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu.
Metryczka publikacji