Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • Wydziałem Budżetu i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz zaciągania pożyczek preferencyjnych na zadania realizowane przez Wydział;
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji działalności gospodarczej oraz realizacji obowiązku meldunkowego w lokalach komunalnych;
 • Wydziałami: Geodezji, Spraw Obywatelskich w zakresie numeracji budynków, nowych nazw ulic;
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie opracowywania zasad przydzielania artystom pracowni na działalność twórczą oraz ustaleń dotyczących wprowadzenia dodatkowej komunikacji podczas imprez miejskich;
 • Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie opiniowania rozwiązań projektowanych przekształceń i modernizacji obiektów komunalnych, adaptacji części nieruchomości wspólnej, zmiany przeznaczenia lokali i części nieruchomości wspólnej;
 • Wydziałem Środowiska w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej Miasta, gospodarki odpadami, budowy terenów zieleni miejskiej i modernizacji systemów grzewczych;
 • Wydziałem Skarbu w zakresie przeznaczania do sprzedaży lokali i budynków użytkowych Miasta, ustanawiania odrębnej własności lokali, wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali;
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie spraw dotyczących spółek użyteczności publicznej, w tym przekazywania informacji finansowo – ekonomicznych, planowanych inwestycji;
 • Centrum Partnerstwa i Biznesu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy;
 • Kancelarią Prezydenta w sprawach istotnych dla opinii publicznej;
 • Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie tworzenia polityki mieszkaniowej uwzględniającej potrzeby najsłabszych mieszkańców Miasta, zapewniania lokali Miasta dla rodzin narodowości polskiej (repatriantów) osiedlanych w Gdańsku, gospodarki lokalami przeznaczonymi bezpośrednio na cele oświatowe i na inne cele związane z oświatą, w sprawach dotyczących współpracy z podmiotami służby zdrowia i organizacjami pozarządowymi w zakresie potrzeb lokalowych oraz w zakresie realizacji „Programu społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej;
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Gdańskim Centrum Świądczeń w zakresie wywiadów środowiskowych, realizacji obniżek dochodowych oraz udzielania wsparcia w realizacji programów społecznych;
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta z uwzględnieniem problematyki gospodarki komunalnej oraz spraw dotyczących rozwoju Miasta i transportu zbiorowego, w tym przekazywanie informacji statystycznych w zakresie gospodarki komunalnej;
 • Strażą Miejską w zakresie utrzymania porządku i czystości w Mieście, w tym na posesjach zabudowanych budynkami komunalnymi, przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kontroli legalności działalności handlowej i gastronomicznej;
 • Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku w zakresie usuwania nielegalnych wysypisk, lokalizacji i utrzymania wiat przystankowych, opiniowania lokalizacji i utrzymania wiat przystankowych, opiniowania lokalizacji i projektów nośników reklamy na obiektach i nieruchomościach komunalnych oraz zarządzania ruchem na drogach;
 • Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o., Saur Neptun Gdańsk S.A, Gdańskimi Wodami sp. z o.o., Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Zakładem Utylizacyjny sp. z o.o., Portem Czystej Energii sp. z o.o., Gdańskimi Usługami Komunalnymi sp. z o.o., Gdańską Infrastrukturą Wodno – Kanalizacyjną sp. z o.o.,  w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną, planowania inwestycji oraz ustalania cen za usługi komunalne, w tym stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Gdańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. i Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o. oraz Gdańską Infrastrukturą Społeczną sp. z o.o. w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego;
 • Organami dzielnic Miasta w zakresie spraw objętych działaniem Wydziału;
 • Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej w zakresie realizacji imprez kulturowych, sportowych i wizerunkowych, w tym Jarmarku Św. Dominika,
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury, Biurem Prezydenta ds. Sportu, Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydziałem Polityki Gospodarczej, Wydziałem Programów Rozwojowych, Wydziałem Rozwoju Społecznego, Wydziałem Środowiska, Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej;
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej nadzorowanych podmiotów;
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia;
 • Jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie realizacji programów, konkursów w celu utrwalania dobrych praktyk i aktywizacji mieszkańców w podnoszeniu jakości życia;
 • Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem energetycznym Gdańska i podniesieniem efektywności energetycznej;
 • Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Wydziałem Środowiska w zakresie planowania i wdrażania działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących gospodarki komunalnej, realizowanych przez Miasto, w tym jednostki organizacyjne Miasta oraz promocji Wyspy Sobieszewskiej;
 • Jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie aktualizacji bazy danych nieruchomości Miasta;
 • Biurem Zamówień Publicznych, Biurem Informatyki, Gdańskimi  Nieruchomościami , oraz Gdańskim Centrum Informatycznym przy tworzeniu bazy danych nieruchomości Miasta;
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury, Biurem Prezydenta ds. Sportu i Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie przedkładania propozycji zagospodarowania nieruchomości;
 • Uczelniami wyższymi, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu poprawy efektywności polityki gospodarowania nieruchomościami oraz wdrażania założeń gospodarki odpadami Miasta;
 • Wydziałem Komunikacji w zakresie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi;
 • Innymi miastami oraz instytucjami w kraju w zakresie planowania i realizacji projektów edukacyjno - promocyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 

Wydział wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością:

 • Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego,
 • Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
 • Gdańskich Nieruchomości,
Metryczka publikacji