Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz zaciągania pożyczek preferencyjnych na zadania realizowane przez Wydział;
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji działalności gospodarczej oraz realizacji obowiązku meldunkowego w lokalach komunalnych;
 • Wydziałami: Geodezji, Spraw Obywatelskich w zakresie numeracji budynków, nowych nazw ulic;
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie opracowywania zasad przydzielania artystom pracowni na działalność twórczą oraz ustaleń dotyczących wprowadzenia dodatkowej komunikacji podczas imprez miejskich;
 • Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie opiniowania rozwiązań projektowanych przekształceń i modernizacji obiektów komunalnych, adaptacji części nieruchomości wspólnej, zmiany przeznaczenia lokali i części nieruchomości wspólnej;
 • Wydziałem Środowiska w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki wodno – ściekowej Miasta, gospodarki odpadami, budowy terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenia działań z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego;
 • Wydziałem Skarbu w zakresie przeznaczania do sprzedaży lokali i budynków użytkowych Miasta, ustanawiania odrębnej własności lokali, wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali;
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie spraw dotyczących spółek użyteczności publicznej, w tym przekazywania informacji finansowo – ekonomicznych, planowanych inwestycji;
 • Centrum Partnerstwa i Biznesu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy;
 • Biurem Prezydenta w sprawach istotnych dla opinii publicznej;
 • Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie tworzenia polityki mieszkaniowej uwzględniającej potrzeby najsłabszych mieszkańców Miasta, zapewniania lokali Miasta dla rodzin narodowości polskiej (repatriantów) osiedlanych w Gdańsku, gospodarki lokalami przeznaczonymi bezpośrednio na cele oświatowe i na inne cele związane z oświatą, w sprawach dotyczących współpracy z podmiotami służby zdrowia i organizacjami pozarządowymi w zakresie potrzeb lokalowych oraz w zakresie realizacji „Programu społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej;
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Gdańskim Centrum Świadczeń w zakresie wywiadów środowiskowych, realizacji obniżek dochodowych oraz udzielania wsparcia w realizacji programów społecznych;
  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem problematyki gospodarki komunalnej oraz spraw dotyczących rozwoju Miasta i transportu zbiorowego, w tym przekazywanie informacji statystycznych w zakresie gospodarki komunalnej;
 • Strażą Miejską w zakresie utrzymania porządku i czystości w Mieście, w tym prowadzenia postępowań kontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kontroli legalności działalności handlowej i gastronomicznej;
 • Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie usuwania nielegalnych wysypisk, lokalizacji i utrzymania wiat przystankowych, opiniowania lokalizacji i projektów nośników reklamy na obiektach i nieruchomościach komunalnych oraz zarządzania ruchem na drogach;
 • Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o., Saur Neptun Gdańsk S.A., Gdańskimi Wodami sp. z o.o., Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Zakładem Utylizacyjnym sp. z o.o., Portem Czystej Energii sp. z o.o., Gdańskimi Usługami Komunalnymi sp. z o.o., Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną sp. z o.o., w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną, planowania inwestycji oraz ustalania cen za usługi komunalne, w tym stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Gdańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. i Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o. oraz Gdańską Infrastrukturą Społeczną sp. z o.o. w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego;
 • organami dzielnic Miasta w zakresie spraw objętych działaniem Wydziału;
 • Biurem Prezydenta w zakresie realizacji imprez kulturowych, sportowych i wizerunkowych, w tym Jarmarku Św. Dominika;
 • Biurem Prezydenta, Biurami Prezydenta: ds. Kultury, ds. Sportu, Wydziałami: Polityki Gospodarczej, Projektów Inwestycyjnych, Rozwoju Społecznego, Środowiska, Urbanistyki i Architektury w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej;
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej nadzorowanych podmiotów;
  Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia;
 • jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie realizacji programów, konkursów w celu utrwalania dobrych praktyk i aktywizacji mieszkańców w podnoszeniu jakości życia;
 • Biurem Prezydenta oraz Wydziałem Środowiska w zakresie planowania i wdrażania działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących gospodarki komunalnej, realizowanych przez Miasto, w tym jednostki organizacyjne Miasta oraz promocji Wyspy Sobieszewskiej;
 • jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie aktualizacji bazy danych nieruchomości Miasta;
 • Biurem Zamówień Publicznych, Biurem Informatyki, Gdańskimi Nieruchomościami, oraz Gdańskim Centrum Informatycznym przy tworzeniu bazy danych nieruchomości Miasta;
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury, Biurem Prezydenta ds. Sportu i Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie przedkładania propozycji zagospodarowania nieruchomości;
 • uczelniami wyższymi, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu poprawy efektywności polityki gospodarowania nieruchomościami oraz wdrażania założeń gospodarki odpadami Miasta;
 • Wydziałem Komunikacji w zakresie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi;
 • innymi miastami oraz instytucjami w kraju w zakresie planowania i realizacji projektów edukacyjno – promocyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Biurem ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich w zakresie spraw dotyczących inwestycji miejskich;
 • Biurem Energetyki w zakresie modernizacji systemów grzewczych, poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zaopatrzenia w ciepło.

 

Wydział wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością:

 • Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego,
 • Gdańskich Nieruchomości.
Metryczka publikacji