Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie planowania inwestycji, programów poprawy warunków ruchu pieszego i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym nad Programem budowy i modernizacji chodników w Gdańsku oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz zaciągania pożyczek preferencyjnych na zadania realizowane przez wydział
 • Wydziałem Ekologii i Energetyki w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki wodno – ściekowej Miasta, gospodarki odpadami, budowy terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenia działań z zakresu Gospodarki Obiegu
  Zamkniętego
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie spraw dotyczących spółek użyteczności publicznej, w tym przekazywania informacji finansowo –ekonomicznych, planowanych inwestycji oraz obsługi inwestora i przedsiębiorcy
 • Biurem Prezydenta w sprawach istotnych dla opinii publicznej oraz w zakresie realizacji imprez kulturowych, sportowych i wizerunkowych, w tym Jarmarku Św. Dominika
 • Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także w zakresie poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Biurem Prezydenta, Biurami Prezydenta ds. Kultury, ds. Sportu oraz Wydziałami Polityki Gospodarczej, Projektów Inwestycyjnych, Rozwoju Społecznego, Edukacji, Ekologii i Energetyki, Urbanistyki i Architektury w zakresie inicjowania i realizacji
  działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej nadzorowanych podmiotów
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia
 • Biurem Prezydenta oraz Wydziałem Ekologii i Energetyki w zakresie planowania i wdrażania działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących gospodarki komunalnej, realizowanych przez Miasto, w tym jednostki organizacyjne Miasta oraz promocji Wyspy Sobieszewskiej; jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie realizacji programów, konkursów w celu utrwalania dobrych praktyk i aktywizacji mieszkańców w podnoszeniu jakości życia
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Gdańskim Centrum Świadczeń w zakresie wywiadów środowiskowych, realizacji obniżek dochodowych oraz udzielania wsparcia w realizacji programów społecznych;
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem problematyki gospodarki komunalnej oraz spraw dotyczących rozwoju Miasta, w tym przekazywanie informacji statystycznych w zakresie gospodarki komunalnej
 • Strażą Miejską w zakresie utrzymania porządku i czystości w Mieście, w tym prowadzenia postępowań kontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kontroli legalności działalności handlowej i gastronomicznej
 • Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie usuwania nielegalnych wysypisk, lokalizacji i utrzymania wiat przystankowych, opiniowania lokalizacji i projektów nośników reklamy na obiektach i nieruchomościach komunalnych oraz poprawy
  dostępności pieszej, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Gdańskimi Wodociągami S.A., Gdańskimi Wodami sp. z o.o., Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Zakładem Utylizacyjnym sp. z o.o., Portem Czystej Energii sp. z o.o., Gdańskimi Usługami Komunalnymi sp. z
  o.o., Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną sp. z o.o., w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną, planowania inwestycji oraz ustalania cen za usługi komunalne, w tym stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • organami dzielnic Miasta w zakresie spraw objętych działaniem wydziału
 • uczelniami wyższymi, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wdrażania założeń gospodarki odpadami w Mieście
 • innymi miastami oraz instytucjami w kraju w zakresie planowania i realizacji projektów edukacyjno – promocyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi
 • Wydziałem Edukacji w zakresie poprawy dostępności publicznych obiektów oświatowych Miasta
 • innymi miastami oraz instytucjami w kraju i za granicą w zakresie planowania i realizacji projektów dotyczących poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Metryczka publikacji