Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej
 • Wydziałem Środowiska w zakresie analizy publicznie dostępnych danych o środowisku i jego ochronie, ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczeń przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz postępowania z dzikimi zwierzętami;
 • Wydziałem Edukacji w zakresie planowania miejsc do ewakuacji mieszkańców w obiektach edukacyjnych na wypadek zdarzeń mających znamiona kryzysu
 • Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:
  • opracowania danych finansowych związanych z zadaniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej
  • planowania inwestycyjnego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
  • prowadzenia akcji ratowniczych w Mieście
  • opracowania danych, raportów i sprawozdań
 • Komendą Miejską Policji w zakresie:
  • udziału środków finansowych Miasta na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • współdziałania w prowadzeniu akcji ratowniczych w Mieście
  • opracowania danych, raportów i sprawozdań
 • Miejskim Inspektoratem Weterynarii w zakresie podejmowania działań na rzecz usuwania zagrożeń sanitarno – weterynaryjnych;
 • Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzenia działań ratowniczych, zabezpieczenia obiektów
 • Gdańskimi Wodami sp. z o.o. w zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi, w tym utrzymywania magazynu przeciwpowodziowego i współdziałania w akcjach ratowniczych oraz udziału w przeprowadzanych przeglądach obiektów osłony przeciwpowodziowej
 • wszystkimi wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej, działań prewencyjnych, ratowniczych, koordynacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, utrzymania oraz współdzielenia systemów zabezpieczenia technicznego
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia
 • Strażą Miejską w zakresie zapewniania pokojowego przebiegu zgromadzeń
 • Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
 • Wydziałami Spraw Obywatelskich oraz Edukacji w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej
 • Gdańskimi Nieruchomościami w zakresie organizacji akcji kuriersko – posłańczej
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie udzielania wsparcia osobom poszkodowanym w wyniku pożarów, powodzi i innych zdarzeń losowych wymagających prowadzenia akcji ratowniczych
 • operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie rozbudowy miejskiej sieci transmisji danych, na rzecz administrowanych systemów zabezpieczenia technicznego.

Wydział wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością Straży Miejskiej w Gdańsku.

Metryczka publikacji