Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Programów Rozwojowych w zakresie Bazy Priorytetów  Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 • Wydziałem Środowiska w zakresie analizy publicznie dostępnych danych o środowisku i jego ochronie,
 • Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Polityki Gospodarczej oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie dopuszczenia do użytkowania strzelnic,
 • Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie planowania medycznych działań ratowniczych Miasta oraz wykonywania przez skazanych pracy społecznie użytecznej,
 • Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:
 • opracowania danych finansowych związanych z zadaniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
 • planowania inwestycyjnego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenia akcji ratowniczych w Mieście,
 • opracowania danych, raportów i sprawozdań.
 • Komendą Miejską Policji w zakresie:
 • udziału środków finansowych Miasta na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • współdziałania w prowadzeniu akcji ratowniczych w Mieście,
 • opracowania danych, raportów i sprawozdań.
 • Miejskim Inspektoratem Weterynarii w zakresie podejmowania działań na rzecz usuwania zagrożeń sanitarno – weterynaryjnych,
 • Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie zgodności planów inwestycyjnych z potrzebami zbiorowej ochrony ludności,
 • Gdańskie Wody sp. z o.o. w zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi, w tym utrzymywania magazynu przeciwpowodziowego i współdziałania w akcjach ratowniczych oraz udziału w przeprowadzanych przeglądach obiektów osłony przeciwpowodziowej,
 • wszystkimi Wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Mieście,
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia,
 • Strażą Miejską w zakresie zapewniania pokojowego przebiegu zgromadzeń,
 • Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. w zakresie: świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 • Wydziałami: Finansowym, Budżetu Miasta i Podatków, Spraw Obywatelskich, Rozwoju Społecznego, oraz Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w zakresie organizacji poboru,
 • Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w zakresie organizacji akcji kuriersko-posłańczej.


Wydział wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością:

 • Straży Miejskiej w Gdańsku.
Metryczka publikacji