Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Gdzie szukać pomocy?

PUNKTY BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

WYKAZ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW: http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

FEDERACJA KONSUMENTÓW
Ul. Obrońców Westerplatte 12
80-317 Gdańsk
tel./fax: 58/ 552 27 25
gdansk@federacja-konsumentow.org.pl
www.federacja-konsumentow.org.pl

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU
Ul. Marii Konopnickiej 4
80-240 Gdańsk
tel. 58/ 341 08 77,  fax: 58/ 341 53 37
Wydział ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich: tel.: 58/ 341 46 75
sekretariat@ihgd.pl
http://ihgd.pl

Przy WIIH działa również Stały Sąd Konsumencki.

Dodatkowo Inspekcja Handlowa jest organem kontroli przedsiębiorców - może kontrolować:
- placówki handlu detalicznego,
- jednostki handlu hurtowego,
- producentów artykułów przemysłowych,
- placówki gastronomiczne - restauracje, puby, kawiarnie itp.,
- przedsiębiorstwa i zakłady świadczące usługi dla ludności.

Z obszaru działań Inspekcji Handlowej wyłączono:
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia oraz działalność ubezpieczeniową,
- przedsiębiorców produkujących paliwa,
- przedsiębiorców produkujących energię lub prowadzących hurtowy i detaliczny handel,
- banki i prowadzoną przez nie działalność,
- usługi pośrednictwa finansowego,
- usługi informatyczne,
- usługi w zakresie edukacji,
- usługi naukowo-badawcze,
- usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości.

UMOWY TRANSGRANICZNE – siedziba przedsiębiorcy w Krajach Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii
Europejskie Centrum Konsumenckie
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22/ 556 01 18
ECCNET-PL@ec.europa.eu
www.konsument.gov.pl

WZORCE UMÓW ORAZ NARUSZENIE ZBIOROWYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22/ 556 08 00
uokik@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl
Delegatura w Gdańsku
Ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
tel.: 58/ 301 51 75, 346 29 32; fax: 58/ 346 29 32
gdansk@uokik.gov.pl

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE:
www.cik.uke.gov.pl – centrum informacji konsumenckiej, 0 801 900 853, 22/ 534 91 74
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ul. Kasprzaka 18 / 20
01-211 Warszawa
tel.: 22/ 534 91 90, fax: 22/ 534 91 62
uke@uke.gov.pl
www.uke.gov.pl

Delegatura w Gdyni
Ul. Kielecka 103
81-650 Gdynia
tel.: 58/ 621 94 18, fax: 58/ 669 23 91
gdynia@uke.gov.pl

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU:
Urząd Regulacji Energetyki
www.ure.gov.pl
Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
tel: 22/ 244 26 36,  fax: 22/ 378 12 93
drr@ure.gov.pl

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
koordynator@ure.gov.pl

Północny Oddział Terenowy w Gdańsku (obszar działania: woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie)
Ul. Okopowa 7
80-819 Gdańsk
tel.: 58/ 350-71-01
gdansk@ure.gov.pl

UBEZPIECZENIA i FINANSE (np. banki, SKOK, TFI):
Rzecznik Finansowy (dawniej Rz. Ubezpieczonych)
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel.: 22/ 333-73-28  –  ubezpieczenia komunikacyjne, mienia, na życie
tel.: 22/ 333-73-26/27  –  OFE, IKE, Pracownicze Programy Emerytalne

tel.: 22/ 333-73-25 - problemy z bankami i na rynku kapitałowym
porady@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel.: 22/ 48 68 400
www.zbp.pl
Arbiter Bankowy rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami a bankami, których wartość nie przekracza 12.000 zł., a w przypadku kredytów hipotecznych 20.000 zł.
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel. 22/ 262 40 54
sad.polubowny@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl
Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia
www.skok.pl
www.skef.pl   tel. 058/ 624 98 72;  e-mail: skef@skef.pl
SAK rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami, a Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi, których wartość nie przekracza 8.000 zł.

RZECZNIK PRAW PASAŻERA KOLEI
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

www.utk.gov.pl; e-mail: rzecznik@utk.gov.pl

Infolinia: 801 044 080 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych (opłata według taryfy operatora)
22 460 40 80 – dla połączeń z telefonów komórkowych

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA
Członkowie spółdzielni mogą dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu tej drogi – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza, będąca naczelnym organem samorządu spółdzielczego.
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
Telefon: 22/ 596 43 00
e-mail: krs@krs.org.pl
http://krs.org.pl/home.php

RZECZNIK PRAW PACJENTA
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych, czynna pn. - pt. w godz. 9:00 – 21:00)
http://www.bpp.gov.pl

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa 
Infolinia Obywatelska 800 676 676
Telefon:  22/ 55 17 700
Fax:  22/ 827 64 53
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
Telefon: 58/ 764 73 02, 764 73 06
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz. 10:00-17:00, wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-15:00.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są zarówno telefonicznie, jak i osobiście w Okręgowych Inspektoratach Pracy. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej PIP:
http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikowane są także bezpośrednio na stronie internetowej PIP:
http://www.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
ul. Okopowa 7
80-819 Gdańsk
tel.  (58) 520 18 22 i 23
fax. (58) 520 18 24

http://gdansk.pip.gov.pl , e-mail: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel.: (22) 531 03 00
kancelaria@uodo.gov.pl
Infolinia Urzędu: 606-950-000
www.uodo.gov.pl

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RADA REKLAMY
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa
tel. 22/ 621 31 94
fax 22/ 629 18 89
e-mail: biuro@radareklamy.pl
Jeśli konsument uważa, że reklama wprowadza w błąd lub w inny sposób narusza zasady Kodeksu Etyki Reklamy, może złożyć bezpłatnie skargę, np. wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej http://www.radareklamy.org .

 

Metryczka publikacji