Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Dom Pomocy Społecznej "Orunia"

80-058 Gdańsk, ul. Starogardzka 20
tel./fax.: (58) 309 49 31
tel.: (58) 309 47 31
tel.: (58) 309 48 61
e-mail: sekretariat@dpsorunia.pl
www.dpsorunia.pl

Status prawny jednostki i przedmiot działalności:

Dom Pomocy Społecznej Orunia jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, o zasięgu ponadgminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Dom posiada 113 miejsc dla mieszkańców, w tym:

 • 30 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • 83 miejsca dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

W strukturze Domu działa Środowiskowy Dom Samopomocy, do którego uczęszcza 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w Gdańsku.

Kierownictwo jednostki:

Dyrektor: Magdalena Kowalczys
Główny Księgowy: Olga Kruczyńska
Kierownik Działu Opiekuńczo-Wychowawczego: Anna Urban
Administrator: Piotr Stec

Budżet Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni na dzień 01.01.2022r. na podstawie Uchwały Nr XLIII/1114/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16.12.2021r.:

Dom Pomocy Społecznej: 8 439 249,00
Środowiskowy Dom Samopomocy: 404 914,00

Majątek brutto Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni na dzień 01.01.2022 r.:

Środki trwałe: 4 362 162,58
Pozostałe środki trwałe: 1 425 908,64
Wartości niematerialne i prawne: 33 645,19

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca: 5660,45 zł zgodnie z zarządzeniem nr 314/22 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym i powiatowym w Gdańsku w 2022 roku.

Średni miesięczny koszt pobytu jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy: 2022,86 zł zgodnie z zarządzeniem nr 01/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Orunia" z dnia 3.01.2022 r.

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 • zarządzenia Nr 126/91 Wojewody Gdańskiego z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia niektórych domów pomocy społecznej oraz nadania statutów domom pomocy społecznej działającym na terenie województwa gdańskiego,
 • zarządzenia Nr 617/15 Prezydenta Miasta gdańska z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej 20.
 • uchwały Nr LV/1276/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz 573 ze zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 685 ze zm. )
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)
 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Oferty pracy w DPS oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej Orunia.
Dyrektor Jednostki przyjmuje w sprawach skarg i interwencji w czwartek w godz.11.00-13.00

Metryczka publikacji